Standaardvertalingen en vertaalsuggesties

Samengesteld uit de BBTM-lijst, de BBT-lijst uit mei 1995 en aanvullingen voornamelijk voortkomend uit het werk aan de tweede vertaling van Bhagavad-gîtâ zoals ze is (aug. 1998-aug. 2003).

 

Samengesteld door Rûpa Sanâtana Dâsa (versie: 14-10-2005)


download deze lijst in één
.pdf-file | .doc-file

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y

archaïsmen | prabhupâdaïsmen


 

 

P

 

 

Paramâtmâ realization Paramâtmâ-realisatie (v.).

paraphernalia parafernalia, persoonlijke bezittingen, toebehoren (o.), (attributen), (soms) en alles wat daarbij komt.

part and parcel of (to  be) een integrerend deeltje (o.) zijn van, wezenlijk deel uitmaken van.

-> BBTH, p. 139: "According to  the OED, this phrase indicates an 'integral or essential portion; something essentially belonging to  a larger whole; a constituent, element."

part(s) and parcel(s) integrerend(e) deeltje(s) (o.).

pastime(s) activiteit(en) van vermaak (v.); speels vermaak (v.).

path of spiritual realisation pad van spirituele bewustwording (o.). Zie: REALISATION.

pay obeisances (to) eerbetuigingen brengen (aan). Zie: OBEISANCES (to  PAY), OFFER RESPECTS (TO).

penance(s) ascese (v.), (soms in geval van Sanskriet 'prâya_citta') boetedoening(en) (v.). Zie voor verder commentaar: AUSTERITY (AND PENANCES).

people in general mensen in het algemeen, de massa.

perfect volmaakt (bn.), perfect (bn.).

perplex(ed) verward, in verwarring gebracht, perplex, (verbijsterd).

perplexity (-ies) verwarring(en) (v.), moeilijkheid/-heden (v.), complicatie(s) (v.), perplexiteit(en) (v.).

petal (lotus petal) bloemblad(en) (van een lotus) (o.).

phantasmagoria luchtspiegeling (v.).

phenomenal world waarneembare wereld (de).

philanthropist filantroop.

philosopher, speculative speculatieve filosoof/filosofe (v./m.). Zie: SPECULATIVE PHILOSOPHER.

philosophical speculation(s) filosofische speculatie(s) (in tegenstelling tot mental speculation(s)). Zie: MENTAL SPECULATOR, SPECULATE (TO), SPECULATION, SPECULATOR.

pious activities vrome handeling(en) (v.), goede daad/daden (de).

plan maker plannenmaker, iemand die plannen maakt.

place of worship heiligdom (voor alle religies); specifiek: kerk(gebouw) (chr.), moskee (islam), synagoge (joods), stoepa (boedh.)

platform (material, spiritual, on the ~ of bhakti) niveau (o.) (materiële/spirituele ~, op het niveau van bhakti).

-> Niet: platform - false friend; zie: BBTM - The False Friends, p.13-14).

please (to) tevreden stellen, plezieren.

pleasure potency vreugdevermogen (o.).

plenary portion volkomen expansie, (volkomen bekrachtigde expansie (v.)/deelaspect (o.)).

-> [A:] (Govinda Madhava das): We asked Dravida and Gopiparanadhana Prabhus about several keyterms. For this one Dravida suggests complete expansion, or completely empowered expansion.

plenary portion volkomen expansie (v.).

plenary representation volkomen expansie (Strikt gesproken (v.), maar veelal verwijzend naar vishnu-tattva dus (m.))

-> The original, complete feature of the Absolute Truth is Bhagavân, the Supreme Personality of Godhead, and His plenary representtation is Paramâtmâ, Kshîrodaka_âyî Vishnu, who  is situated in everyone's heart.

poor fund of knowledge (met) armzalige kennis (v.), (blijk geven van) armzalige kennis.

possessiveness bezitsdrang (m.), (beziterigheid (v.)).

post dated cheque gepostdateerde cheque

A cheque with a future date entered. The cheque cannot be cashed until that date is reached. - definition at http://www.finance-glossary.com/terms

potency vermogen (o.), macht, invloed (m.). Zie ook: EXTERNAL POTENCY, INTERNAL POTENCY, MYSTIC POTENCY, PLEASURE POTENCY, SPIRITUAL POTENCY.

practical experience ("We have ~ also") het is onze eigen ervaring (v.); "We hebben zelf ervaren dat".

practice (yoga) (to) yoga beoefenen.

preliminary voorafgaand, voorbereidend, inleidend.

prescribed duty / duties voorgeschreven plicht(en) (de).

presiding Deity/deity heersende Godheid/godheid (m.).

principle (adj.) belangrijkste, voornaamste (bn.).

principle(s) (n.) principe(s) (o.), grondbeginsel(en) (o.).

- moral - morele ~.

- of life - levensnormen en -waarden (v.).

-  religious - religieuze ~.

-  Vedic - vedische ~.

-  of devotional service - ~ van devotionele dienst.

problem(s) probleem / problemen (o.).

process(es) methode (v.), proces (o.). Zie ook: ASCENDING PROCESS, DESCENDING PROCESS.

-> methode: vaste, weldoordachte manier van handelen om een bep. doel te bereiken (VD).

-> proces: geheel van opeenvolgende, met elkaar samenhangende handelingen en werkingen op geestelijk, psychisch en maatschappelijk gebied (VD).

process of chanting Zie: CHANTEN.

process of hearing luisteren, horen.

progress (to  make) vooruitgang maken (m.), vooruit gaan (in).

prone to   geneigd te, (zijn er) vatbaar voor om.

propensities (animalistic) (dierlijke) neigingen (v.).

propensity (tendency) (loving ~) neiging (tot liefhebben) (v.).

properly juist, naar behoren.

proposal idee (o.)

-> (de ~ = filosofische term; het ~ = inval, gedachte -> Stijlwijzer (J. Renkema), p. 128). Naar context ook: voorstel (o.), plan (o.).

proprietorship, sense of besef (o.) van eigendom (o.). zie: FALSE SENSE OF PROPRIETORSHIP, SENSE OF.

proprietorship, to  claim zich (iets) toeëigenen.

psycho-physical (nature) psycho-fysisch(e) (gesteldheid). Niet: (psycho- )fysiologisch (zie: VD).

puffed up opgeblazen, verwaand, opgepompt imago  (Volkskrant, 8.2.2005, Pistolen Paultje).

purify (to) zuiveren.

purify with water (to) met water zuiveren / louteren.

purport commentaar (m.), betekenis(verklaring) (v.). Zie: BHAKTIVEDANTA PURPORTS - "THUS END THE ~ OF THE ... CHAPTER OF THE ... IN THE MATTER OF ...

-> Na tekst: commentaar. En: de commentaren van S'rî S'rîmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupâda.

-> BBTH, p. 139: "OED: 'That which is conveyed or expresse, esp. by a formal document; ... meaning, substance, sense.' (From the Latin word proportare, 'to  carry or bear forth.").

put into  ignorance in onwetendheid (v.) brengen.