Standaardvertalingen en vertaalsuggesties

Samengesteld uit de BBTM-lijst, de BBT-lijst uit mei 1995 en aanvullingen voornamelijk voortkomend uit het werk aan de tweede vertaling van Bhagavad-gîtâ zoals ze is (aug. 1998-aug. 2003).

 

Samengesteld door Rûpa Sanâtana Dâsa (versie: 14-10-2005)


download deze lijst in één
.pdf-file | .doc-file

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y

archaïsmen | prabhupâdaïsmen


 

 

L

 

 

(the) last word last word in ... het laatste woord, toppunt (o.), ultiem, uiteindelijk, het hoogste aspect van, de eindconclusie (v.), (het allerhoogste wat betreft (...).

lamentations ellende en verdriet.

last snare of mâyâ laatste valstrik (m.) van mâyâ, (ook) verleiding (v.), verzoeking (v.). Zie: SNARE - LAST ~ OF MÂYÂ.

leader leider (m.).

learned geleerd, wijs.

learned scholar(s) geleerde(n).

less intelligent minder intelligent.

-> [A:] (Jayadvaita Swami): The Skrt words are e.g. "abuddhayah" and "ajnaninah." The approximate meaning is "stupid idiotic fools." But SP expresses the matter in a genteel way -- "less intelligent" or "having a poor fund of intelligence." I suggest you try to  preserve SP's gentility. The question "less intelligent than whom" ought not to  arise. For example, it's common to  speak of "the less fortunate." Such a figure of speech is commonly understood.

liberated bevrijd, verlost.

liberated stage niveau (o.) van bevrijding.

liberation bevrijding (v.), verlossing (v.).

life air levensadem (m.). Zie ook: LIFE BREATH (prâna).

-> BBTH, p. 139: A technical term. The Sanskrit is prâna."

life and soul hart en ziel.

life breath (prâna) levensadem (m.). Zie ook: LIFE AIR.

line (following the Vedic line) benadering (v.), aanpak (m.), werkwijze (de), koers (m.).

line (in the ~ of) (in de) opeenvolging (v.) (van).

living entity levend wezen (o.) (let op: verwijzen met het, niet hij).

localised aspect gelokaliseerd aspect (o.) (tot een bepaalde plaats beperken, een plaats toekennen).

Lord Heer (m.).

lord it over de baas spelen over. -> onbepaalde wijs (= infinitief): bazen, proberen heer en meester te zijn, de neiging om te heersen over.

lotus eyed met (de) lotusogen, met ogen als lotussen.

lotus petals bloembladen van een lotus.

lowborn laaggeboren.

lower species lagere levensvormen.

lust* (wel)lust (m.), begeerte (v.), seksueel verlangen (o.), verlangen (o.).

* PRABHUPÂDAISM.

-> BBTM, p. 59: "go  back to  kâma: 'desire for pleasing one's senses, or even subtle desires for liberation, yoga siddhis (...).' Context will determine how it's translated - as sex desire or as the whole array of selfish desires exclusive of the desire to  please Krishna. Never: 'vigourous, robust.'"

lustful zinnelijk(e), (sensuele) (bn.), vol lust

lusty wellustig, begerig, vol verlangen(s), vol lust enz. Zie: LUST.