Standaardvertalingen en vertaalsuggesties

Samengesteld uit de BBTM-lijst, de BBT-lijst uit mei 1995 en aanvullingen voornamelijk voortkomend uit het werk aan de tweede vertaling van Bhagavad-gîtâ zoals ze is (aug. 1998-aug. 2003).

 

Samengesteld door Rûpa Sanâtana Dâsa (versie: 14-10-2005)


download deze lijst in één
.pdf-file | .doc-file

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y

archaïsmen | prabhupâdaïsmen


 

W

 

 

warrior krijgsman (m.) (mv. krijgslieden), strijder (m.).

well versed in (to  be) vertrouwd zijn met, goed op de hoogte zijn van, door en door kennen (vertrouwd zijn met, 2001). Zie: VERSED ¬- to  BE WELL ~ IN.

well-wisher vriend, welgezinde (m./v.), goedgezinde, iemand die iemand het beste toewenst, (gelukwenser), (de vriend van al wat leeft, alle schepselen liefheeft).

well-wishing welgezind.

"What can be done?" OR "What to  do?" 'Wat valt hieraan te doen?' OF 'Wat kan hieraan gedaan worden?'

what to  speak of om niet te spreken van, om nog maar te zwijgen van, laat staan ..., wat kunnen ... dan verwachten?

whimsical ondoordacht, zonder basis, (iets) zomaar (doen), zomaar op eigen gezag, als gril, eigengereid, eigenmachtig, volgens eigen goeddunken, op eigen gezag.

-> Zie: Bg. inleiding: '(...)We moeten de Bhagavad-gîtâ aanvaarden zonder interpretatie, zonder weglatingen en we mogen er niet zomaar mee doen wat we willen. (p. 15)'.

-> Zie: Bg. 2.19: Eng: "Arjuna, however, is being engaged in killing for the principle of religion, and not whimsically." Nl.: '(...) Maar Arjuna wordt niet zomaar betrokken in het doden, maar wordt hierin betrokken omwille van religieuze principes.' (Duits: aus einer Laune heraus - 'bij wijze van, als gril, zomaar (Bg. 2.19, purp., p. 94).

without anxieties zonder zorgen.

word jugglery woordgegoochel (o.).

work activiteiten, werkzaamheden, bezigheden, (soms) werk, (baan).

work hard (to) hard werken.

working senses uitvoerende zintuigen (o.). Zie ook: KNOWLEDGE ACQUIRING SENSES, SENSE(S), SENSE(S).

- jñânindriyas - kennisvergarende zintuigen (zintuigen voor het opdoen van kennis).

- karmendriyas, working senses - uitvoerende zintuigen (executive senses, Bhâg. 4.29.63), evt. handelende ~.

-> Nectar of Devotion, Ch. 2, p.20: "Practice means employing our senses in some particular type of work. Therefore devotional service in practice means utilizing our different sensory organs in service to  Krishna. Some of the senses are meant for acquiring knowledge, and some are meant for executing the conclusions of our thinking, feeling and willing. S-  practice means employing both the mind and the senses in practical devotional service."

worship (to) vereren

-  place of ~ - Zie: Place of worship.

worshipable (the Lord is ~). vererenswaardig.

worshipable Deity vererenswaardige Godheid.

worshipable deity onderwerp van verering, vererenswaardige godheid.

worshiper vereerder / vereerster (m./v.).

worshipful (Lord) vererenswaardig.

wranglers (mundane ~) redetwister (iem. die redetwist/bekvecht), ruziemaker.

-> Random House Umabridged Dictionary: "WRANGLE: 1. to  argue or dispute, esp. in a noisy or angry manner."