Standaardvertalingen en vertaalsuggesties

Samengesteld uit de BBTM-lijst, de BBT-lijst uit mei 1995 en aanvullingen voornamelijk voortkomend uit het werk aan de tweede vertaling van Bhagavad-gîtâ zoals ze is (aug. 1998-aug. 2003).

 

Samengesteld door Rûpa Sanâtana Dâsa (versie: 14-10-2005)


download deze lijst in één
.pdf-file | .doc-file

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y

archaïsmen | prabhupâdaïsmen


 

Archaïsmen

 

In: Horst, P. J. van der. (1996). Stijlwijzer. pp. 130-2.

Zie voor ander lijsten ook: Paardekooper, Prof. Dr. P. C. (19996). ABN-gids. Sdu Uitgevers, Antwerpen. pp. 51-57; en 'Vermijdbare leenwoorden' pp. 62-66.

 

aangaande - over

aanvang - begin

aanvangen - beginnen

aldus - zo

alhoewel - hoewel

alsdan - dan; in dat geval

alsmede - en, evenals

alsook - en (ook); net als

alvorens - voordat

 

behoeven - hoeven

behoudens - behalve (onder voorbehoud van. met uitzondering van, met behoud van)

bemerken - merken

benevens - met daarbij

berichten - meedelen, laten weten

betreffende - over

blijkens - zoals blijkt uit

 

daar - aangezien, omdat

daarenboven - bovendien

der - van de

derhalve - daarom

desalniettemin - niettemin, toch

dienaangaande - hierover, daarover, wat dat betreft

dienen te - moeten

dientengevolge - daardoor

doch - maar

doorgaans - gewoonlijk, meestal

 

echter - maar

elders - ergens anders

evenwel - maar, niettemin

 

gaarne - graag

geheel - helemaal

gelukken - lukken

genoegzaam - voldoende

geraken - raken

geschieden - gebeuren

gevoelen - voelen

gewennen - wennen

 

heden - nu

hetgeen - wat

hetwelk - wat, dat

hieromtrent - hierover

hogergenoemde - boven genoemde, hiervoor genoemde

 

ingeval - als

ingevolge - door, op grond van

inzake - over

 

jegens - tegenover

 

laatstelijk - onlangs

 

mededelen - meedelen (zeggen)

mits - alleen als

mitsdien - daarom

 

nevenstaande - ... hiernaast

nevenvermelde - hiernaast genoemde

niettegenstaande - ondanks

nimmer - nooit

nochtans - maar, toch

nopen - noodzakelijk maken, dwingen

 

ofschoon - hoewel

omtrent - over

onderhavig - deze, dit, die, dat

onverwijld - onmiddellijk, direct

opdat - om te ...

 

pogen - proberen

 

reeds - al

 

sedert - sinds

slechts - maar, enkel, alleen

 

te - in

teneinde - om

ten gevolge van - door

tenzij - behalve als

terstond - meteen

tevens - bovendien, ook

tezamen - samen

thans - nu

trachten - proberen

 

uiteraard - natuurlijk

ultimo - eind

 

vanwege - wegens, door, van de kant van

veelal - gewoonlijk

vooraleer - voordat

vooralsnog - voorlopig

voorheen - vroeger, eerder

voornemens - van plan

voorshands - voorlopig

vorenbedoelde - hiervoor bedoelde

vorenstaande - vorige, voorgaande, hiervoor

 

wederom - weer, opnieuw

welk, welke - dat, die

wellicht - misschien, mogelijk

 

zeer - heel, erg

zenden - sturen

zulks - dit, dat