Standaardvertalingen en vertaalsuggesties

Samengesteld uit de BBTM-lijst, de BBT-lijst uit mei 1995 en aanvullingen voornamelijk voortkomend uit het werk aan de tweede vertaling van Bhagavad-gîtâ zoals ze is (aug. 1998-aug. 2003).

 

Samengesteld door Rûpa Sanâtana Dâsa (versie: 14-10-2005)


download deze lijst in één
.pdf-file | .doc-file

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y

archaïsmen | prabhupâdaïsmen


 

 

R

 

 

Râmâyana, the het Râmâyana.

rascal(s)* dwaas, ellendige dwaas, leugenachtige dwaas, (lieden van laag allooi) Nooit (!): schurk, schoft.

* PRABHUPÂDAISM.

- Zie: Nectar of Diction.

-> BBTM, p. 60 (HH Jayâdvaita Swami): "S'rîla Prabhupâda's intended meaning seems to  be: 'a mean, unprincipled, or dishonest fellow." -> Ibid.: "(..) "Miscreants," "unwanted miscreants," "rascals," "fools," "foolish rascals", and so  on generally seem to  apply to  the same species. So  you have to  figure out what words to  use in your language. If the words occur in translations to  verses, you may get some idea by considering the original Sanskrit. (For example, in BG S'rîla Prabhupâda uses "miscreant" for dushkritinaƒ.) Note that in English nowadays the word "rascal" is generally used jokingly or affectionately. This is not the way S'rîla Prabhupâda used it."

-> Dus NIET als in:

reactions for/to  (activities) karma voor (activiteiten) (o.).

realise (to) bewust worden van, beseffen, doorgronden, inzicht krijgen in, zich eigen maken.

realised knowledge gerealiseerde kennis (v.).

realization* inzicht, spiritueel inzicht, (spirituele) bewustwording, besef, spiritueel besef, (zelden tot nooit: realisatie). Zie: BRAHMANREALIZATION, GOD REALIZATION, REALIZE (TO), PARAMÂTMÂ REALIZATION, PATH OF SPIRITUAL REALIZATION, SELF-REALIZATION.

* Zie: Nectar of Diction.

reciprocal ("This is ~") het/dit/dat komt van twee kanten.

-> Zie: Bg. 9.29, purp.: 'De Heer zegt hier duidelijk: mayi te - 'Ze bevinden zich in Mij.' Als gevolg daarvan is de Heer vanzelfsprekend ook in hen. Het is iets wat van twee kanten komt.'

reciprocate/reciprocation wederzijds beantwoorden, uitwisselen, (wederzijds geven), op elkaar inwerken, uitwisselingen hebben, wederzijds, (tegenprestatie), ook: 'gaf Hij/hij op zijn beurt ...' of 'gaf Zij/zij op haar beurt ...'

reclaim (~ fallen souls) hervormen (gevallen zielen ~), (evt. terugwinnen).

-> VD: '3. tot de vroegere of tot een betere staat brengen, m.n. gezegd van de reformatie van de r.k. kerk.

regularly (als anutishanti ook:) trouw, altijd, systematisch, stelselmatig.

regulated gereguleerd.

regulative principles regulerend(e) principe(s) (o.).

-> [A:] (Govinda Madhava das): If you have ever wondered what a regulative principle is, I found an interesting explanation in Webster's Third International Dictionary: "a rule of procedure to  which there is n-  alternative if the desired end is to  be secured although it cannot itself assure attainment."

religion religie (v.) / godsdienst (m.), geloof (o.), vorm van religie / godsdienst (m.). Zie: RELIGIOUS SYSTEM.

religionist religionist(e) (m./v.).

-> [A:] (Gopiparanadhana das): Rather than for professional theologians, SP uses the word "religionists" mainly for the idea of people who  follow Vedic rituals or some other ritualistic process of religion. He also  sometimes means it to  indicate religious ministers (priests).

religiosity religiositeit (v.).

religious religieus / godsdienstig / gelovig, vroom.

religious principle religieus principe (o.), religieus beginsel (o.).

religious system vorm van religie / godsdienst (m.). Zie: RELIGION.

relish genoegen/plezier beleven aan, (smaken, genieten van).

remain situated in Krishna* gegrond blijven in Krishna, vast blijven staan in Krishna.

* Zie: Nectar of Diction.

-> Govinda Madhava: This refers to  "mayi vartate". Why do  you want to  change it? Does this not make sense in Serbian? Otherwise you can maybe say, "dwells always in Me," "is never seperated from Me". The rule would be to  remain as close as possible to  the original, but at the same time it must make sense in your language.

remember (to) (zich) herinneren, onthouden, denken aan, voor de geest halen.

remembering Krishna zich Krishna herinneren (of : denken aan Krishna).

-> phil.: the root cause of our ignorance is our forgetfulness of Krishna. Better to  retain the antonymous 'zich herinneren'.

remnants (of food etc.) overblijfselen, restanten.

-> 'heilige resten van het offer' (Bg. 3.13, Bhagavad-gîtâ, Utrechtse Reeks 35, p. 27).

renounce (to) onthechten, zich onthechten van.

renounced order of life onthechte levensorde (v.).

renunciant iemand die zich onthecht, asceet (m.).

renunciation onthechting (v.).

repeated birth and death herhaalde geboorte en dood. Zie ook: BIRTH, REPEATED.

repetition (of birth and death) herhaling (v.) van geboorte en dood.

representation (veelal) expansie, deelaspect, (soms) vertegenwoordiging.

-personal ~ of Krishna - persoonlijke expansie van Krishna, of: persoonlijk deelaspect (o.) v. Krishna.

representation(s) of Krishna zaken die Krishna vertegenwoordigen (zie: Bg. 10.24, 10.17).

reputation naam (m.), reputatie (v.), faam (de).

reservoir (of pleasure, good qualities, etc.) bron (de), onuitputtelijke bron van ..., reservoir (o.).

restless(ness) (esp. of the mind) rusteloos(heid) (v.). Zie: FICKLE (THE MIND IS ~).

retired life teruggetrokken leven (o.).

retired order of life teruggetrokken levensorde (v.).

revealed scriptures geopenbaarde teksten, evt.: geopenbaarde heilige teksten, (in verzen kan geopenbaarde geschriften). Zie: DEVOTIONAL SCRIPTURES, SCRIPTURE.

-> [A:] (Jayadvaita Swami): What makes scriptures "revealed" is that they are given by God. The knowledge in scriptures is not "figured out" by men but handed down by God through disciplic succession.

ritual ritueel (o.).

ritualistic ceremony (~ies) ritueel (o.), rituelen.

rules and regulations regels (en bepalingen) (regel = m.; bepaling = v.).