Standaardvertalingen en vertaalsuggesties

Samengesteld uit de BBTM-lijst, de BBT-lijst uit mei 1995 en aanvullingen voornamelijk voortkomend uit het werk aan de tweede vertaling van Bhagavad-gîtâ zoals ze is (aug. 1998-aug. 2003).

 

Samengesteld door Rûpa Sanâtana Dâsa (versie: 14-10-2005)


download deze lijst in één
.pdf-file | .doc-file

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y

archaïsmen | prabhupâdaïsmen


 

C

 

Causal Ocean Oceaan van Oorzaken (m.).

cause oorzaak (v. - allemaal).

-  efficient - werkzame.

-  immediate - rechtstreekse, directe, onmiddellijke ~ (VD).

-  material - materiële.

-  original - oorspronkelijk.

-  remote - uiteindelijke ~ (m.b.t.

Krishna, achterliggende ~ (m.b.t. karma etc.).

-  root - grondoorzaak.

cause of all causes oorzaak van alle oorzaken.

causeless mercy grondeloze genade (v.).

ceremony ceremonie (v.) (mv. ceremonieën).

chant (to) chanten (japa), zingen (kîrtana), reciteren, aanroepen, verkondigen, uitspreken, uitroepen. Zie ook: PROCESS OF CHANTING.

chant the glories of (to)

verheerlijken, bezingen (van heerlijkheden). Zie ook: CONGREGATIONAL CHANTING.

charity* vrijgevigheid (v.), schenkingen doen, (naar context) liefdadigheid (v.); liefdegaven (de).

* Zie: Nectar of Diction.

-> zich vrijgevig tonen/opstellen tegenover, vrijgevig zijn tegenover (direct aan de persoon), ~ bedoeld voor (indirect).

-> vrijgevig schenkingen doen Zie ook: CHARITY, GIVING IN ~.

-> vrijgevig liefdegaven schenken.

charity, giving in ~ zich vrijgevig tonen/opstellen tegenover; vrijgevig liefdegaven schenken. Zie ook: CHARITY.

chewing the chewed kauwen wat al uitgekauwd is; herkauwen van iets wat al uitgekauwd is.

city of nine gates de stad met negen poorten.

class (of men) groep, klasse (van mensen).

clutches greep (m.). Zie ook: FROM THE CLUTCHES, IN THE CLUTCHES OF.

-  from/in the ~ of - uit/in de greep van, (gevangen zitten in).

code (spiritual, moral, etc.) voorschrift (o.), regel (m.), (code (m.)).

commentator(s) commentator (m.), (schrift)uitlegger (m.), interpreet (m.), exegeet (m.).

common man/men gewoon mens (m.); doorsnee mens (m.); gemiddelde mens (m.); gewoon persoon (m.); doorsnee persoon (m.); gemiddelde persoon (m.); de mens(en) in het algemeen.

communion nauw contact hebben met (rechtstreekse omgang, in direct contact staan met).

compassion mededogen (o.).

complete form complete gedaante (v.)/vorm (m.)

-  His complete form - Zijn complete gedaante (of: Zijn Beeldgedaante).

complete whole complete geheel, volkomen geheel.

concentrate (to) zich concentreren.

concentrate the mind on de geest concentreren op.

conception (under the ~ of) in de veronderstelling dat, (menend dat...).

conception of Brahman/-Paramâtmâ. . . het begrip van, het begrijpen van Brahman/-Paramâtmâ ...

conchshell hoornschelp (v.).

conclusive beslissend, doorslaggevend, (afdoend).

concoct (to) verzinnen.

concoction verzinsel (o.), (mv. verzinsels), bedenksel (o.).

-> ('bedenkselen': zie: Prediker 7:29).

condemn verwerpen.

- being condemned more and more - er komt een steeds grotere doem op te rusten.

conditioned geconditioneerd (bn.).

condition (stage) of life levenstoestand (m.) (neologisme).

conditioned life geconditioneerd bestaan (o.).

conditioned soul geconditioneerde ziel (v.).

confidential vertrouwelijk (bn.).

confluence samenloop (m.).

congenial bevorderlijk, gunstig, aangenaam, ideaal.

-  not very congenial - niet erg ideaal. -> zie: Bg. 14.17, comm.

congregational chanting gezamenlijk zingen.

conjugal love* amoureuze liefde (v.).

* PRABHUPÂDAISM.

-> Literally: "love within marriage". However, it pertains to  both the love between spouses and that between lovers. Derives from yugala-prîti- amourous love.

constitution gesteldheid (v.), (aard, natuur).

constitutional position wezenlijke positie (v.), natuurlijke positie (v.).

contaminated onzuiver, bevuild, besmet door, behept met, (onrein, besmet).

  -  materially ~ onzuiver door materiële invloeden

Zie ook: CONTAMINATION(S), UNCONTAMINATED.

contamination(s) onzuiverheid (v.), ~heden, bevuiling (v.), verontreiniging (v.), besmetting (v.).

-  ~ of the material world - ~ van de materiële wereld).

Zie ook: CONTAMINATED, UNCONTAMINATED.

continued to  say zei.

-> Vertalen als 'said', zie: Words to  skip. In: The BBT Handbook, p. 150-1 (Words to  Skip), quoted in The BBT Manual.

control1 (to) beheersen, meester zijn, besturen.

control2 (to), be under the ~ of bestuurd worden door, in de macht zijn van.

controller bestuurder (m.).

cosmic manifestation kosmische manifestatie (v.)/ manifestatie (v.) van de kosmos. Zie ook: MANIFESTATION, MATERIAL MANIFESTATION, TEMPORARY MANIFESTATION.

-  material cosmos - materiële kosmos (m.).

-  cosmic manifestation - kosmische manifestatie (v.).

-  manifested cosmos - gemanifesteerde kosmos (m.).

-  manifested world - gemanifesteerde wereld (de).

-  the cosmos - de kosmos (m.).

-  the universe - het universum (o.).

counteract (to) tegengaan, neutraliseren.

covered bedekt, versluierd (bn.).

cowherd boy koeherdersjongen (m.).

cowherd girl koeherdersmeisje (v.).

cowherd man koeherder (m.).

cowherd woman koeherderin (v.).

create (to) scheppen, creëren, maken.

creation schepping (v.).

criterion criterium (o.), maatstaf (m.), standaard (m.).

cult (of bhakti) cultus (m.) (mv. culten).

cultivate (to) cultiveren, ontwikkelen.

culture of knowledge kennis opdoen/cultiveren.