Standaardvertalingen en vertaalsuggesties

Samengesteld uit de BBTM-lijst, de BBT-lijst uit mei 1995 en aanvullingen voornamelijk voortkomend uit het werk aan de tweede vertaling van Bhagavad-gîtâ zoals ze is (aug. 1998-aug. 2003).

 

Samengesteld door Rûpa Sanâtana Dâsa (versie: 14-10-2005)


download deze lijst in één
.pdf-file | .doc-file

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y

archaïsmen | prabhupâdaïsmen


 

 

V

 

variegatedness gevarieerdheid (v.).

variety verscheidenheid (v.).

Vedânta-sûtra, the het Vedânta-sûtra.

Vedic evidence bewijs vanuit een vedisch gezichtspunt / perspectief,

bewijs van vedische kant, (vedisch bewijs).

Vedic vedisch (bn.).

- Vedic ceremony - vedische ceremonie (v.).

- Vedic culture - vedische cultuur (v.).

- Vedic knowledge - vedische kennis (v.).

- Vedic ritual - vedisch ritueel (o.).

- Vedic sacrifice - vedisch offer (o.).

- Vedic scripture - vedische tekst (in verzen kan: vedisch geschrift (o.)).

- Vedic society - vedische samenleving (v.).

- Vedic version (according to  the ~) - volgens de vedische visie/interpretatie, vanuit een vedisch gezichtspunt/perspectief.

vedânta vedânta (m.)

- the last word in Vedic. . . - de eindconclusie (o.).

vegetables* gebladerte (o.), blad

(o.), loof(werk) (o.), groente (v.).

* PRABHUPÂDAISM.

-> BBTM, p. 60: [Dravida prabhu]: "Vegetables" often means foliage or plants in general, except for trees. But of course, it also  indicates cauliflower, zucchini, etc., as we know it.

vehicle voertuig (o.).

versed (to  be well ~ in) vertrouwd zijn met, goed op de hoogte zijn van, door en door kennen. Zie ook: WELL VERSED IN (to  BE).

version ('this Vedic version') uitspraak (de), bewering (v.), (oordeel (o.), uiting (v.)) ('deze vedische uitspraak', 'dit oordeel van de veda's', evt. 'dit vedische gezegde').

via medium intermedium (o.).

vibrate (to) uitspreken, reciteren, ten gehore brengen, laten weerklinken, opzeggen.

vibration (geluids)triling (v.), geluid (o.).

vigour vitaliteit (v.) (levendigheid (v.), (kracht (de), krachtdadigheid (v.)).

vision aanblik (m.), visie (v.).

void leegte (v.).

voidism leegtefilosofie (v.).

voidist aanhang(st)er van de leegte-filosofie (m./v.).