Standaardvertalingen en vertaalsuggesties

Samengesteld uit de BBTM-lijst, de BBT-lijst uit mei 1995 en aanvullingen voornamelijk voortkomend uit het werk aan de tweede vertaling van Bhagavad-gîtâ zoals ze is (aug. 1998-aug. 2003).

 

Samengesteld door Rûpa Sanâtana Dâsa (versie: 14-10-2005)


download deze lijst in één
.pdf-file | .doc-file

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y

archaïsmen | prabhupâdaïsmen


 

 

F

 

 

fact "That is a fact." - 'Dat staat vast.'

faith geloof (o.), vertrouwen (o.).

falldown val (m.), terugval (m.). Maar: 'vanuit zijn wezenlijke positie ten val komen'. Zie noot onder: FALLING DOWN.

fallen soul gevallen ziel (v.).

falling down neervallen, terugvallen, (ten val komen) Maar: 'vanuit zijn wezenlijke positie ten val komen'.

-> Terugvallen: VD: 'weer vallen naar of op de plaats vanwaar iets of iem. is opgerezen'.

false (pride, gloom, grief, lamentation, etc.) vals, onwerkelijk, irreëel, onecht. (falsely - soms: zogenaamd; op een valse manier.)

false conception misvatting (v.).

false ego   vals ego (o.).

false prestige valse trots (m.).

false sense of proprietorship vals besef (o.) van eigendom. Zie: PROPRIETORSHIP, SENSE OF.

family life gezinsleven (o.).

family member(s) gezinslid/-leden, verwante(n).

faultfinding onnodig (be)kritiseren (Bg. 16.1: "aversion to  faultfinding", kritiek leveren op, (hekelen), beoordelen.

favorable gunstig, welgezind, positief.

- favorable / favorably ~ engaged in devotional service - op een positieve manier, met een positieve instelling.

fearless (to  be) onbevreesd/ onverschrokken zijn, geen angst kennen.

feature(s) kenmerk(en) (o.), karakteristiek(en) (v.).

fickle (the mind is ~) rusteloos (evt. wispelturig, grillig, onbestendig, ongedurig

-> VD: tot onophoudelijke afwisseling geneigd, hinderlijk onrustig - onberekenbaar).

fields of life (living conditions) levensomstandigheden (enkv. is (v.)).

filled with met.

-> Of weglaten in zinnen als: "The lake was filled with lotuses" - 'het meer met lotussen.' Zie: Words to  skip. In: The BBT Handbook, p. 150-1 (Words to  Skip), quoted in The BBT Manual.

first class eersteklas (als bijv. nw.: eersteklas rietsuiker (VD))

fix (to  ~ the mind) (de geest) concentreren op, verdiepen in, (fixeren op), (een geest die) verzonken (is) in.

fixed* (in devotional service)

gegrond zijn (in devotionele dienst), vaststaan in devotionlele dienst, (evt. verankerd in devotionele dienst.

* Zie: Nectar of Diction.

fixed up (veelal) vastbesloten, vastberaden, resoluut, (beslist).

flavour /fragrance* geur.

* PRABHUPÂDAISM.

-> Dravida Prabhu: "Also, watch out for these two  words: "flavor" and "envy," or "envious." Prabhupâda almost always used "flavor" to  mean "fragrance," and I think it should be translated as such in the foreign languages."

flaw onvolkomenheid (v.), gebrekkigheid (v.), onvolmaaktheid (v.).

flickering onbestendig, flikkerend.

flickering (of the mind) rusteloos. Zie: FICKLE, RESTLESS.

follow (to) 1. volgen; 2. navolgen [iets is voorgedaan]; 3. opvolgen [bevelen, instructies, aanwijzingen].

follow in the footsteps (to) in de voetsporen treden, het voetspoor volgen.

fool number one de grootste / een uitgesproken dwaas (m.).

foolishly dwaas, belachelijk.

forefather(s) voorouder(s).

forgetfulness vergeetachtigheid (v.), onnadenkendheid (v.)

form gedaante (v.) (mv. gedaanten), vorm (m.).

formless gedaanteloos, vormloos.

forms of God gedaanten van God.

forms of the Lord gedaanten van de Heer.

fortunate fortuinlijk. Zie ook: FORTUNE, UNFORTUNATE.

fortune fortuin, geluk. Zie ook: FORTUNATE, UNFORTUNATE.

Founder-Acarya Stichter-âcârya.

fragmental afzonderlijk (opzichzelfstaand, apart).

free from fear vrij van angst, onbevreesd.

from the clutches of uit de greep van, uit de macht van, uit de controle van. Zie: CLUTCHES, IN/FROM THE CLUTCHES OF.

fruitive activity* resultaatgerichte activiteit (v.).

* Zie: Nectar of Diction.

-> Oxford English Dictionary (OED, geciteerd in BBTH, p. 139): "The word 'fruitive' comes from the Latin root frui, meaning 'to  enjoy' (from which 'fruit' and 'fruition' also  derive). According to  the Oxford English Dictionary, 'fruitive' means 'consisting of, arising from, or producing fruition or enjoyment; having the faculty or function of enjoyment.' Fruitive activity, therefore, is activity aimed at enjoyment."

fruitive desire* zelfzuchtig(e) verlangen(s) (o.), (gewinzucht (de). Zie: FRUITIVE ACTIVITY.

* Zie: Nectar of Diction

fruitive platform* niveau van resultaatgerichtheid (o.) Zie: FRUITIVE ACTIVITY.

* Zie: Nectar of Diction.

fruitive results* resultaten die voor zinsbevrediging bedoeld zijn, resultaten van zelfzuchtige activiteiten. Zie: FRUITIVE ACTIVITY.

* Zie: Nectar of Diction.

fruitive work* resultaatgerichte activiteit (v.). Zie: FRUITIVE ACTIVITY.

* Zie: Nectar of Diction.

fruitive worker* 1. zij die op de vruchten/resultaten van hun werk uit zijn; 2. zij die resultaatgericht te werk gaan; 3. resultaatgericht werker (m.). Zie: FRUITIVE ACTIVITY.

* Zie: Nectar of Diction.

full knowledge (to  have ~ of) door en door kennen, volledige kennis hebben van.

fund of knowledge schat aan kennis (m.) (kennis = v.), geeft blijk van kennis. Zie ook: POOR FUND OF KNOWLEDGE.