12     Bouwen aan de Nederlandse samenleving deel 2

Mr. L.K. Geluk (wethouder Onderwijs en Integratie)                          

Allereerst een felicitatie aan de Shri Saraswatie vanwege het jubileum. Dank voor de waardevolle bijdrage die uw school de afgelopen jaren heeft geleverd aan de Rotterdamse samenleving. Hopelijk maakt Shri Saraswatie nog lange tijd deel uit van het Rotterdamse onderwijs. Veel succes in de toekomst.

,,Wethouder, ik woon en werk al jaren in Rotterdam en heb me altijd keurig ingezet voor de stad. Wanneer ben ik nou geïntegreerd, wanneer hoor ik er echt bij in onze samenleving?'' Het is een vraag die mij de laatste tijd talloze malen is gesteld. Immigranten die hier soms al dertig jaar zijn, voelen zich onzeker over hun positie in de maatschappij. Het valt ook niet mee om in een stad van meer dan 160 nationaliteiten en even zovele culturen eenheid en gemeenschappelijkheid te bereiken. Zeker niet wanneer gewelddadige gebeurtenissen zoals de aanslagen van 11 september 2001 en de moord op Theo van Gogh de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen op scherp zetten. Te veel Rotterdammers wonen in onze stad zonder werkelijk deel uit te maken van de samenleving. Te vaak ook zijn er mensen die hier wonen, maar de taal niet of nauwelijks spreken. Te veel is er sprake van botsende gedragingen. Toch kunnen wij nader tot elkaar komen, als we duidelijk-heid scheppen over rechten, plichten en vrijheden van iedere Rotterdammer. Als we werken aan een goed en gemeenschappelijk fundament in onze samenleving, waarin mensen de wil hebben om er iets van te maken. Als we duidelijkheid scheppen over wat integratie precies inhoudt.

 

Rotterdam als mozaïek
In mijn essay 'Rotterdam als mozaïek' dat ik begin 2005 voor het debat Islam & Integratie schreef pleit ik voor zo'n gemeenschappelijk fundament in Rotterdam. Een mozaïek is hier een mooi voorbeeld van. Een mozaïek is een werk van steen, glas enz., bestaande uit een groot aantal kleine, verschillend gekleurde, ingelegde stukjes die met elkaar een beeld of figuren vormen. De diverse stukjes verschillen in kleur en vorm en dragen zo bij tot schoonheid. Maar een mozaïek heeft ook een gemeenschappelijk kader. Door dat kader verstaan we elkaar. Het gaat dus niet om een smeltkroes waarin de eigen identiteit verdwijnt. We kunnen ons veroorloven verschillen te eerbiedigen, zolang de verschillende stukjes maar hecht verbonden zijn. We zouden dus moeten streven naar een Rotterdam als mozaïek. Een gemeenschappelijke basis als voorwaarde voor onze samenleving, in plaats van een losse verzameling individuen. Invulling geven aan zo'n gemeenschappelijk kader doe je met integratie: het op een effectieve manier invoegen van nieuwe leden in de bestaande samenleving.

 

Integratie: doe je mee?
Als wethouder Integratie is het mijn verantwoordelijkheid om een duidelijk beeld te schetsen dat antwoord geeft op de vraag: Wanneer passeer je dan de finish? Wanneer ben je volwaardig lid van de Rotterdamse samenleving? Ik onderscheid vijf aspecten:
1. de 'wil' zelf mee te doen, de ruimte te nemen en kansen aan te grijpen om dat te kunnen doen. En de wil hebben om anderen mee te laten doen en ruimte te geven.
2. het voldoende beheersen van de Nederlandse taal
3. het zich houden aan wetten en regels
4. het onderschrijven van gemeenschappelijke waarden en normen
5. binnen het kader van de bovenstaande vier punten de ruimte hebben om jezelf te zijn en anderen de ruimte geven om zichzelf te zijn.

Daarmee zeg ik ook dat Hindoes alle ruimte moeten hebben om hun eigen geloof te belijden en cultuur te beleven. Deze vijf punten zijn niet al te ingewikkeld. Gelukkig maar. Integratie is geen doel waarbij de lat zo hoog ligt, dat maar enkelen hierin slagen. Duidelijk is wel dat er meer speelt dan alleen de Nederlandse nationaliteit of het huren van een huis dat toevallig in Rotterdam staat. Integratie begint tussen de oren van alle mensen die zich blijvend in Rotterdam willen vestigen. Het gaat om de 'wil' om mee te doen. Mensen zijn hierop aanspreekbaar. Van de ontvangende samenleving mogen we vergen dat die ruimte maakt om nieuwkomers te laten 'ritsen' in de samenleving. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor je eigen welzijn en je eigen levensloop, maar ook voor die van je gezin, je familie, je buurt, je wijk. Mensen die willen integreren in de Rotterdamse samenleving dienen zich te voegen in het gemeenschappelijke kader van de taal, de wetten en regels en de waarden en normen.

Waarden en normen is nog het meest ingewikkelde punt. Deze verschillen natuurlijk van persoon tot persoon. Maar ik vind dat burgers dragers zijn van basiswaarden en instituties die behoren tot het wezen van de democratische rechtsstaat. De kernwaarden van onze rechtsstaat zijn naar mijn mening:
- je bent verantwoordelijk voor je leven, je ontplooiing en voor die van je naasten. Daar horen ook plichten bij, zoals voorzien in je eigen inkomen, het goed opvoeden van kinderen en het voldoen aan de leerplicht
- er is ruimte om jezelf te zijn, je eigen geloof te belijden en je eigen cultuur te beleven
- man en vrouw hebben beiden even veel keuzemogelijkheden om hun talenten te benutten
- iedereen is voor de wet gelijk
- je respecteert anderen en maakt geen inbreuk op vrijheden van anderen. Daarbij neem je de normaal geldende fatsoensregels in acht.

 

Veeleisend integratiebeleid
Om te komen tot een gemeenschappelijk fundament, een 'Rotterdam als mozaïek', is een veeleisend integratiebeleid nodig. Daarin speelt het onderwijs een heel belangrijke rol. Onderwijs zoals dat wordt gegeven op de Shri Saraswatie, en de vele andere scholen in Rotterdam. Het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam heeft integratie hoog in het vaandel staan. Het is de 'zilveren draad' door ons collegeprogramma. De inzet van al onze beleidsprioriteiten, te weten veiligheid, huisvesting, onderwijs en jeugd, economische ontwikkeling en inburgering, is erop gericht de binding met de stad te herstellen en te versterken. Denk bijvoorbeeld aan het Deltaplan inburgering, waarmee we duizenden nieuwe Rotterdammers met cursussen over taal en de Nederlandse samenleving een goede plaats in Rotterdam willen geven. Of aan ons onderwijsprogramma dat erop gericht is leerachterstanden te bestrijden en om te zetten in onderwijskansen voor iedereen.
In ons actieprogramma 'Rotterdam zet door, op weg naar een stad in balans', dat we vorig jaar presenteerden, heeft het College extra actiepunten benoemd en in gang gezet om de integratie verder te versterken. Daarin is aandacht voor een aangescherpt vestigingsbeleid, aanpak van overlast en criminaliteit, zorg en begeleiding voor wie dat nodig hebben. Maar ook veel aandacht voor onderwijs en burgerschap. Integratie wordt wel vergeleken met 'ritsen op de snelweg'. Het moet van twee kanten goed gaan. De school vormt een zeer belangrijke schakel in dat ritsproces.

 

Rol van het onderwijs
Veel integratieproblemen beginnen in het onderwijs. De belangrijkste oorzaken zijn de anderstaligheid van veel allochtone leerlingen, de hiermee samenhangende onderwijsachterstanden en de culturele afstand. De overheid schept de randvoor-waarden, waardoor Rotterdammers kunnen integreren. Scholen zoals Shri Saraswatie kunnen hieraan in belangrijke mate bijdragen door:

 1. kennisoverdracht
Een goede opleiding is een belangrijke sleutel tot integratie van (allochtone) jongeren. Voorschoolse programma's, schakelklassen (voor leerlingen met taalachterstanden) en brede schoolactiviteiten voor kinderen en hun ouders dragen hieraan bij. Het werkt stimulerend als een school naast de reguliere lessen een uitgebreid programma kan aanbieden van cursussen (taal en opvoeding), waar ook vaders en moeders terecht kunnen.

 2. taalachterstanden weg te nemen
Veel kinderen in Rotterdam hebben een taalachterstand. Een achterstand die ondanks de vele goede inspanningen van de scholen helaas groeiende is ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Daarom zullen wij ons nog meer moeten inzetten om iedereen de Nederlandse taal te leren. Ook ouders, en met name moeders van opgroeiende kinderen, dienen de taal te beheersen. Zij spelen een cruciale rol in de opvoeding en moeten hun kinderen goed kunnen begeleiden bij het opgroeien.

 3. waarden en normen aan te leren
Scholen hebben niet alleen een educatieve, maar ook een pedagogisch-didactische taak. Scholen moeten actief burgerschap bevorderen. Kinderen waarden en normen bijbrengen, zoals fatsoenlijk gedrag, en het leren respecteren van andere culturen en godsdiensten. Burgerschap leer je vooral door te doen. Maak kinderen en hun ouders daarom betrokken  bij en verantwoordelijk voor hun eigen school en wijk.   

 4. verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact te brengen
Integratie kan ook worden bevorderd door kinderen met een verschillende achtergrond zoveel mogelijk samen te laten opgroeien. De gemeente Rotterdam heeft met schoolbesturen afspraken gemaakt om zoveel mogelijk gemengde scholen in de stad te maken. De school zou een afspiegeling van de wijk moeten zijn. Nu zien we dat veel gemengde scholen in hoog tempo zwart worden. Er is sprake van concentratie van allochtone leerlingen op een beperkt aantal basisscholen. Voor kinderen is het juist van belang op een gemengde school te zitten, omdat ze zo leeftijdgenootjes van andere culturen leren kennen en respecteren. Bij het bevorderen van gemengde scholen staat artikel 23 van de Grondwet niet ter discussie. Er is en blijft vrijheid van schoolkeuze op basis van godsdienstige overtuigingen. 

 

Bijdrage van Hindoes en Shri Saraswatie
Hierboven heb ik geschetst hoe docenten en leerlingen op school, maar ook in de maatschappij een bijdrage kunnen leveren aan integratie. Een goed en uitgebreid lesprogramma, met voorschoolse educatie en brede schoolactiviteiten kan op steun rekenen van de gemeente Rotterdam. Net als cursussen om allochtonen de taal bij te brengen en meer te betrekken bij de samenleving. Dat geldt ook voor activiteiten om gemengde scholen te bereiken of overwegend 'zwarte' en 'witte' scholen meer met elkaar in contact te brengen. Shri Saraswatie kan daarin op school maar ook in de buurt een goede bijdrage leveren. Het is een goede zaak dat het een voorschool en een onderwijskansenschool is. Bovendien ligt de Shri Saraswatie in het herstructureringsgebied Bospolder, waarin scholen, gemeente, deelgemeente, woningcorporaties en andere organisaties gezamenlijk plannen smeden om de segregatie (sociale scheiding van bevolkingsgroepen in een land met gemengde bevolking) in het onderwijs en de buurt tegen te gaan. Tegen alle Hindoes zou ik willen zeggen, stimuleer elkaar om mee te helpen aan een Rotterdam als mozaïek. Bouw mee aan dat gemeenschappelijk fundament, waarin iedereen zijn talenten voor de stad inzet en zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen gezin, buurt en school. Dan is er alle ruimte om jezelf te zijn en je eigen religie en cultuur te beleven!

 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie