11     Bouwen aan de Nederlandse samenleving deel 1

 Mr. drs. T. Bissessur                           

Inleiding
In dit artikel zal een korte schets worden gegeven van hoe Hindoes staan tegenover de ontwikkeling van de Nederlandse cultuur en samenleving. Vandaar de titel "Bouwen aan de Nederlandse samenleving". Hindoes staan niet langs de zijlijn toe te kijken of zich af te zonderen, maar hebben van hun zijde doelbewust en doordacht een positieve bijdrage geleverd aan de verdere opbouw van de Nederlandse cultuur. Hoe is dat gegaan? Welke inspiraties hebben de Hindoes geput uit hun Hindoeïsme?

 De hedendaagse Nederlandse cultuur is niet wat het vroeger vóór de jaren zestig was. Er is na de zestiger jaren heel veel veranderd. In de 19e en de 20e eeuw was er in de totale opbouw van de Nederlandse cultuur en samenleving een belangrijke rol weggelegd voor het christendom, het Humanisme en de Jodendom. In de politiek spreekt men weleens van de Nederlandse samenleving als resultaat van de Christelijke, Humanistische liberale beschaving. Vooral de christelijke leiders en kerkelijke instellingen hadden een vrij grote invloed op de inrichting van diverse instituten o.a. gezondheidszorg, onderwijs en het maatschappelijke activeringswerk.

Echter na de zestiger jaren doen vanwege de migratie de nieuwe levensbeschouwelijke stromingen hun intrede: De Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme. De Nederlandse samenleving wordt gekenmerkt als een pluriforme samenleving dat wil zeggen een samenleving waarin diverse culturele en levensbeschouwelijke stromingen bestaan. Men spreekt ook van een multiculturele samenleving.

Het bestaan van diverse levensbeschouwelijke stromingen naast elkaar en de confrontaties van diverse culturele groeperingen met elkaar roepen vele vragen op het gebied van participatie, integratie en assimilatie. Eerst volgt een omschrijving van de genoemde begrippen.

Met participatie wordt bedoeld dat de Hindoes als burgers van de Nederlandse samenleving volwaardig en in vrijheid moeten deelnemen aan de samenleving op economisch, sociaal, cultureel en politiek vlak. Op het gebied van economie betekent o.a. deelname aan het arbeidsproces. Op sociaal en cultureel vlak houdt participatie in de betrokkenheid van Hindoes bij de diverse activiteiten in de wijken en in de directe omgeving (wijkverenigingen, buurthuizen, gemengde culturele verenigingen etc.). Op politiek vlak betekent o.a. het deelnemen aan bijeenkomsten van politieke partijen of bijvoorbeeld het lidmaatschap van een politieke partij naar eigen keuze.

 Het meedenken, het meepraten en het meedoen, vormen de basis voor integratie. Het doel van de participatie is het bereiken van een geslaagde integratie dat willen zeggen aanpassing aan normen en waarden (gedragscodes) die in de samenleving van groepen gelden. De integratie kan volgens prof. Penninx [26] zich op drie dimensies voordoen:

De structurele dimensie als het gaat om zich duurzaam aanpassen aan maatschappelijke structuren als onderwijs, arbeid en huisvesting; structurele integratie heeft te maken met de sociaal - economische positie van het individu, in de sfeer van onderwijs en arbeidsmarkt.

De culturele dimensie als het gaat om de mate en aard van de sociale contacten die de leden van culturele groeperingen met elkaar hebben, de deelname aan informele circuits, zoals buurt, vriendenkring en clubs.

De politieke bestuurlijke dimensie, als het gaat om bijvoorbeeld deelname in besturen van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, sportbonden, politieke partijen en andere soortgelijke instituten.

Het begrip assimilatie houdt een vergaande, kritiekloze en geforceerde aanpassing van het individu aan de Nederlandse samenleving. Er is sprake van een totale ontkenning van de eigen identiteit; of zoals de schrijver Paul Cliteur [9] het omschrijft:" Wanneer je in Rome bent, doe je alles zoals de Romeinen het doen". Het tegengestelde van assimilatie is segregatie, het afzonderen van de Nederlandse samenleving. Het blijven vasthouden aan eigen identiteit met afwijzing van invloeden van andere culturele groeperingen levert vaak verstarring op. Deze vorm van eigen cultuurbeleving leidt makkelijk tot fanatisme en fundamentalisme.

Het begrip integratie wordt ook verward met het inburgeringproces. Het inburgeringproces is een maatregel van de Nederlandse regering om de integratie van bepaalde groepen migranten te bevorderen. Het gaat om migranten die de Nederlandse taal niet beheersen en die onvoldoende kennis hebben van de Nederlandse samenleving. Deze groep migranten worden van overheidswege verplicht om onderwijsprogramma's voor inburgering te volgen (Wet inburgering Nieuwkomers).

Het Hindoeïsme en Integratie
Er wonen ongeveer 200.000 Hindoes in Nederland. Het begrip Hindoe vereist een nadere omschrijving. Een Hindoe is in deze context een mens, die ongeacht ras, afkomst en geslacht leeft volgens de regels van het Hindoeïsme; of die op zijn minst zich betrokken voelt bij de godsdienst en cultuur die zeer nauw verbonden zijn met het Hindoeïsme. Enkele aspecten van de leefwijze van de Hindoes worden hieronder beschreven. Elders in dit gedenkboek wordt een speciaal hoofdstuk gewijd aan begrippen als Hindoe en Hindoeïsme. De meeste Hindoes in Nederland zijn immigranten van Indiase afkomst uit Suriname, ook wel de Hindoestanen genoemd.

Het Hindoeïsme is een levensbeschouwing, die een ruimere betekenis heeft dan het begrip religie. Het heeft te maken met ons bestaan als mens, als Hindoe, dus het menselijke bestaan van de geboorte tot de dood. Hoe brengen wij onze dag door? Zijn wij aardig voor elkaar, hebben wij respect voor elkaar of vliegen wij elkaar in de haren? Hoe denkt men in het Hindoeïsme over de normen en waarden?

In het Hindoeïsme gelooft men in universele normen en waarden die overal in de wereld gelden. Het Hindoeïsme heeft bepaalde opvattingen over maatschappij, cultuur, opvoeding en gezin. De opvattingen vanuit het Hindoeïsme staan niet op gespannen voet met bijvoorbeeld hoe de christenen denken over bepaalde normen en waarden in de samenleving.

 Zoals in het christendom de tien geboden zijn (gij zult niet stelen, gij zult uw vader en moeder eren, gij zult de waarheid spreken etc.), kent ook het Hindoeïsme belangrijke regels die de normen en waarden van de individuele mens bepalen:
respect hebben voor ouderen, voor de leermeester, voor God de schepper, zich onthouden van boosheid, de beheersing van de zinnen, verbod op geweld en dwang
nadruk op de individuele vrijheid van de mens, gelet op zijn eigen karma, de liefde voor de waarheid etc.

Volgens het Hindoeïsme vormen de universele normen en waarden (universeel geldend doch aangepast aan de tijdsgeest en omgeving) de grondslagen van ons bestaan. Zo is de vrijheid van het individu (zowel de man als de vrouw) erg wezenlijk in het Hindoeïsme. Volgens de Karma leer mag een individu zelf bepalen wat hij of zij wil, de persoon in kwestie mag leven zoals hij of zij dat wil en kan. Er is geen sprake van dwang. Doch het individu heeft in zijn of haar vrijheid een zekere verantwoordelijkheid. Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid. Een baby, een klein kind is niet vrij, omdat dat kind geen verantwoordelijkheid kan dragen. Het kind is afhankelijk van zijn vader en moeder. Bij een verstandelijk gehandicapte geldt hetzelfde. Een voorbeeld. De persoon als verkeersdeelnemer is vrij met zijn auto te rijden, maar is tegelijkertijd verantwoordelijk voor dat autorijden. Behalve het betalen van wegenbelasting heeft hij of zij rekening te houden met de veiligheid van anderen. Als hij of zij onder invloed van alcohol een auto bestuurt en vervolgens een verkeersongeval veroorzaakt en daarbij het leven van een ander ontneemt, dan is hij of zij volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het verkeersongeval (invordering rijbewijs, opleggen van straf en schadevergoeding etc). In het gezin is het niet anders. Als ouders de kinderen niet opvoeden volgens de gewenste normen en waarden van de samenleving, dan is de kans groot dat het gezin uit elkaar valt, welk proces meestal gepaard gaat met heel veel verdriet en ellende. Het is het individu die zelf moet bepalen hoe en in welke mate hij of zij wenst aan te passen aan zijn veranderende omgeving, een vrijheid die gedragen, wordt door de eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar in de samenleving met anderen.

Zoals alle andere mensen in Nederland, hebben ook Hindoes de vrijheid om te leven volgens de eigen levensbeschouwelijke opvattingen, zeker als deze opvattingen universeel van toepassing zijn. Het respecteren van de normen en waarden van de Nederlandse samenleving betekent niet dat de Hindoes in Nederland moeten assimileren aan de hier te lande overheersende Nederlandse cultuur. Elke burger, zo ook de Hindoes, moet zijn of haar identiteit in zijn vrijheid kunnen beleven en uitdragen.

Echter het beleven van eigen culturele identiteit mag niet leiden tot de verstoring van de openbare orde. Het houden van een optocht tijdens Diwalifeest of tijdens het Holifeest in de binnenstad van Rotterdam moet geen aanleiding vormen voor allerlei conflicten. Hierbij worden er twee aspecten onderscheiden. Enerzijds moet het beleven van eigen identiteit niet leiden tot het afzonderen van de eigen cultuur. Anderzijds moet de openheid geen verwarring doen ontstaan.

En aangezien in het Hindoeïsme als leidende beginselen gelden: " De gehele Wereld is onze familie (Vasudhaiva Kutumbakam)" en "Eenheid in verscheidenheid (Anekta me Eekta)" is segregatie van culturen of een isolement van bepaalde groeperingen af te wijzen. Volgens het Hindoeïsme moet er sprake zijn van openheid naar elkaar toe en acceptatie van elkaar zonder vooroordelen. De openheid moet betekenen kennisneming van elkaars culturele uitingen, waarin bepaalde normen en waarden vervat zijn. Kennis en inzicht in elkaars culturele en religieuze achtergronden zijn belangrijk voor een geslaagde integratie. Want integratie is geen eenzijdig proces, vooral als het gaat om integratie op sociale en culturele dimensie.

Dialoog en Integratie
Het bouwen aan de Nederlandse samenleving betekent ook dat de Hindoe gemeenschap in Nederland de dialoog moet aangaan niet alleen met andere religieuze en levensbeschouwelijke stromingen maar ook en vooral met de gewone mensen in de wijken en de buurten. Het Hindoeïsme is bij vele autochtone Nederlanders een onbekende religie. En onbekend maakt vaak onbemind. Deze mening geldt niet zozeer in de kring van de intellectuelen, maar vooral in de kring van de gewone mensen en de gewone buurten en woonwijken waar de meeste Hindoes zijn gevestigd. Zo denken vele autochtone Nederlanders dat het Hindoeïsme een veel godendom is of dat de vrouw in het Hindoeïsme een ondergeschikte positie heeft.

Integratie begint met het proces van ontmoeting (confrontatie) en kennisneming van elkaars culturele uitingen. Voor de uitwisseling van kennis is de dialoog in openheid naar elkaar toe vereist. Er ontstaat respect voor elkaars opvattingen en culturele achtergronden. Doch hiermee is de integratie ingeleid doch niet op gang gebracht. Er moet sprake zijn van acceptatie van elkaars culturele uitingen. De culturele en of religieuze bijeenkomsten (Holifeest, Diwalie) in de wijken van bijvoorbeeld Rotterdam moeten niet worden gezien als iets vreemds of iets minderwaardigs. Het moet worden beschouwd als een waardevolle verrijking van de Nederlandse multiculturele samenleving. Een extra inspanning voor het voeren van dialoog van de zijde van de Hindoes en van de zijde van de andere culturele groeperingen is vereist nu het klimaat in Nederland, sinds 11 september 2001en na de moord op Theo van Gogh, zo grillig en gespannen is voor een normale ontmoeting tussen mensen uit de diverse culturele groeperingen.

De dialogen tussen Hindoes en andere religieuze of levensbeschouwelijke stromingen zijn er geweest en met succes. Zo organiseert de Haagse Raad voor Levensbeschouwing en Religies op Prinsjesdag (de opening van het parlementaire jaar op de derde dinsdag in september) een interreligieuze en -levensbeschouwelijke bezinningsbijeenkomst in de Grote Kerk te Den Haag. Sinds 2000 is de bijeenkomst ook toegankelijk voor Hindoes. Voordien werd deze bezinningsbijeenkomst uitsluitend door het comité Christelijke Kerken georganiseerd. Op het podium in de Grote Kerk van Den Haag staan niet alleen een dominee en een priester klaar om het parlementaire jaar in te wijden, maar ook een pandit en een Imam.

De bijdrage van de Hindoes
Het Hindoeïsme heeft haar meerwaarde voor de Nederlandse samenleving bewezen, vooral op het gebied van de spiritualiteit. De meditatie, de yoga en de reïncarnatie zijn geen onbekende termen voor vele Nederlandse burgers. Hierbij hebben de verschillende Hindoe vrijwilligers organisaties een belangrijke rol gespeeld. In bijna alle grote steden en bekende gemeenten organiseren de Hindoe organisaties lezingen, culturele en religieuze manifestaties en andere sociale culturele activiteiten. Daarbij worden zoveel mogelijk leden van andere culturele groeperingen uitgenodigd voor deelname aan de activiteiten. Ook autochtone Nederlanders hebben organisaties opgezet o.a. de Sai Baba beweging en de Nederlandse afdeling van ISKCON, die een link hebben met het Hindoeïsme. Ook zij houden lezingen en meditatiebijeenkomsten. Jaarlijks worden er in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam tijdens het Diwaliefeest een fakkeloptocht gehouden en tijdens het Holifeest een openbare Holi manifestatie. In bijna alle grote steden zijn er Mandirs waar meestal zondags tempeldiensten worden gehouden. Tijdens deze tempeldiensten wordt er ook aandacht besteed aan integratievraagstukken o.a. de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het vraagstuk van de toename van echtscheidingen bij Hindoes. Op drie gebieden heeft de Hindoe gemeenschap een eigen instelling of een eigen instituut kunnen opzetten:

Op het gebied van de media: de oprichting van Organisatie voor Hindoe Media (OHM, 1993) belast met het verzorgen van radio en televisie programma's op landelijk niveau; de programma's worden niet alleen door Hindoes bekeken, maar ook door vele autochtone Nederlanders; een activiteit die vooral gericht is op het verspreiden van kennis over het Hindoeïsme en indirect daarmee het bevorderen van de integratie van de Hindoes in de Nederlandse samenleving.

Op het gebied van onderwijs: de oprichting van vier Hindoe basisscholen in de drie grote steden, te weten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam; op de Hindoe basisschool wordt er een zelfde onderwijspakket verzorgd als op de gewone basisscholen; alleen wordt er vanuit de filosofie van het Hindoeïsme extra aandacht besteed aan de begeleiding van de leerlingen en ondersteuning van de ouders; ook wordt er extra gewicht gelegd op de gedragsontwikkeling van kinderen op het gebeid van tolerantie, verdraagzaamheid en samenwerking;

Op gebied van relatie overheid en Hindoe gemeenschap: de oprichting van de Hindoe Raad Nederland (HRN, 2001) als een representatief orgaan, een gesprekspartner van de overheid ter zake alle aangelegenheden betreffende het Hindoeïsme; ook een instituut dat gericht is op de bevordering c.q. versoepeling van het integratieproces bij Hindoes.

Verder zijn er diverse andere organisaties die op basis van particulier initiatief veel werk verzetten op het gebied van de integratie Hindoes. Als voorbeeld, de Nederlandse Hindoe Ouderenbond (NEHOB 2002), die door de Nederlandse overheid is erkend als de enige landelijke ouderenorganisatie ten behoeve van de Hindoe ouderen in Nederland. De Nehob biedt ondersteuning aan de Hindoe Ouderen die uit Suriname in de jaren 1975 zich in Nederland hebben gevestigd en die niet zo makkelijk toegang verkrijgen tot allerlei bestaande faciliteiten ten behoeve van ouderen in Nederland.

Conclusies
De Hindoes zijn over het algemeen een ondernemend volk.
Op verschillende terreinen hebben zij enige vooruitgang geboekt. Op de structurele dimensie hebben zij hun maatschappelijke en economische positie verbeterd. Steeds meer Hindoes hebben een baan en een eigen koopwoning. Ook in het onderwijs scoren zij niet slecht. Er is een toename van Hindoe artsen, medische specialisten, informatiedeskundigen en advocaten. Ook vele Hindoe meisjes volgen een universitaire opleiding.
Op sociaal culturele dimensie hebben talrijke activiteiten bijgedragen tot de bevordering van de integratie van het Hindoeïsme en van de Hindoes in de Nederlandse samenleving. De Hindoes in Nederland hebben wel een opvallende achterstand op het gebied van kunst, mode en sport. Binnen de Hindoe gemeenschap zijn er nog geen bekende voetballers en kunstenaars. Ook in de media zijn de Hindoes niet zichtbaar.
Op politiek en bestuurlijke dimensie zijn de resultaten niet op alle deelgebieden even gunstig. In de gemeenteraden is er sprake van een redelijk aantal Hindoe vertegenwoordigers; in de Tweede Kamer is een Hindoe vrouw gekozen (CDA). Maar in de diverse besturen van maatschappelijke instellingen zijn nauwelijks Hindoe vertegenwoordigers zichtbaar.
Ook op andere gebieden is er sprake van een bepaalde achterstand. Zo bestaat er van de zijde van de Hindoe gemeenschap naar de algemene instellingen van gezondheidszorg toe nog geen duidelijke standpunten ten aanzien zaken zoals orgaandonatie, weefseltransplantatie en euthanasie. Er bestaat behoefte aan een eigen instituut voor het voortgezet onderwijs (MAVO HAVO /VWO scholengemeenschap) en een instelling voor verpleging en verzorging van Hindoe ouderen.

De Hindoes zullen zich blijven inzetten aan de verdere ontwikkeling van de Nederlandse samenleving en cultuur. Zij zullen proberen vanuit hun levensfilosofie, hun levensbeschouwing een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een samenleving waarin burgers vreedzaam kunnen samenleven (een vreedzame, geordende, harmonische samenleving, waarin geweld en discriminatie geen plaats hebben). De integratie is geen aflopend proces. De Hindoes zullen verder bouwen aan de Nederlandse samenleving.

 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie