1  Inleiding

pandit S. Bansidhar                             

 
Dit gedenkboek, getiteld ONBEKEND MAAKT ONBEMIND, wordt u aangeboden ter gelegenheid van het vijftienjarige bestaan van de Hindoe basisschool Shri Saraswatie in Rotterdam. De initiatiefnemer van dit gedenkboek is de bekende ondernemer Rabin Ramadhin in Rotterdam. Hij is tevens deelgemeenteraadslid van deelgemeente Delfshaven en ex-bestuurslid van de Hindoe basisschool Shri Saraswatie in Rotterdam. De heer Ramadhin was als bestuurslid vanaf de start van de Hindoe basisschool Shri Saraswatie nauw betrokken bij het reilen en zeilen van deze school. Het was een hartenwens van de heer Ramadhin om het moment te kunnen meemaken waarop de school zich vele jaren heeft kunnen bewijzen recht van bestaan te hebben in Rotterdam.
De Hindoes zijn niet alleen op een onopvallende, doch bijzondere manier bezig te werken aan een betere toekomst in de stad en het land waarin ze wonen. Zij willen ook graag een bijzondere bijdrage -nu en in de toekomst- blijven leveren om middels de Hindoe filosofie, een voorbeeldfunctie te vervullen voor de groepen die liefde, verdraagzaamheid en eenheid hebben ingeruild voor haat, geweld, vijandschap, terrorisme enz. Wij zijn de heer Ramadhin, die alle kosten voor het uitbrengen van dit boek geheel voor zijn rekening heeft genomen, zeer veel dank verschuldigd voor deze bijdrage aan de Hindoe basisschool Shri Saraswatie en de totale Hindoe gemeenschap. Een kort overzicht van het gedenkboek is hieronder opgesomd.

Hoofdstuk 1: Inleiding
Hierin is een korte schets over het initiatief voor het uitgeven van dit jubileumboek en dankwoord aan alle betrokkenen.

Hoofdstuk 2: De Hindoe basisschool Shri Saraswatie in Rotterdam
Hierin een uiteenzetting van de noodzaak voor het oprichten van een Hindoe basisschool. De betrokkenheid en motivatie van ouders om te kiezen voor een leeromgeving voor hun kinderen waarin behalve regulier onderwijs ook onderwijs wordt gegeven in de voor hen herkenbare en vertrouwde eigen traditie.

Hoofdstuk 3: De kenmerken van het Hindoeïsme
In dit hoofdstuk maakt u kennis met het Hindoeïsme in een breder perspectief en de diverse stromingen binnen het Hindoeïsme en hun invloeden over de hele wereld. Verder de leerstellingen en levenswijze van een Hindoe.

Hoofdstuk 4: Het Godsbeeld
Hierin een korte beschrijving over de persoonlijkheid van God. Heeft God een vorm of geen vorm? Wat is Atma (ziel) en wat is Parmatma (Superziel)? Wat hebben ze met elkaar te maken?

 Hoofdstuk 5: De Shaastra's (de Heilige Geschriften)
In dit hoofdstuk wordt uitvoerig ingegaan op de vele Shaastra's (Heilige Geschriften) binnen het Hindoeïsme, hoe ze zijn ontstaan, waar gaan ze over en wat betekenen ze voor een Hindoe? Naast de Veda's en Vedanta zijn vooral de bekendste Geschriften, de Ramayan en Mahabharat (waaronder ook de Bhagwat Gieta), van onschatbare waarde voor vele Hindoes. De Ramayan en Mahabharat hebben niet alleen een universeel karakter, maar zijn een leidraad voor een voorbeeldig leven.

Hoofdstuk 6: De levenswijze en Sanskaars
Hier worden de verschillende karma's (handelingen of activiteiten) en reïncarnatie (wedergeboorte) behandeld. Wat is de oorzaak van de wedergeboorte? En hoe je door toegewijde dienst aan God (devotie) en het verrichten van sanskaars gezuiverd kan raken van slecht karma.

 Hoofdstuk 7: De waarde van de Hindoe opvoeding
Dit hoofdstuk geeft een uitgebreide uitleg over de normen en waarden vanuit het Hindoeïsme en de Nederlandse samenleving. Wie is verantwoordelijk voor de opvoeding? Wat zijn algemene opvoedingsoriëntaties en hoe pas je dat toe in de opvoeding volgens de Dharma?

 Hoofdstuk 8: De beleving van het Hindoeïsme in Nederland
Hier vindt u een beschrijving over de levenswijze van een Hindoe conform het Hindoeïsme. Hoe gelooft een Hindoe en wat betekenen de vele en diverse rituelen? Hoe staat de jonge generatie hier tegenover? Wie noem je een Hindoe?

 Hoofdstuk 9: De beschrijving van het feest- en gedenkdagen
Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht over de tijd volgens het Hindoeïsme en de berekening van de religieuze feest- en gedenkdagen volgens de Hindoe maankalender. Daarna volgt een beschrijving van al deze feest- en gedenkdagen, 27 in totaal.

 Hoofdstuk 10: De kracht van het Hindoeïsme
Aanvaarding van elk ander geloof als zijnde een andere weg, is een van de meest basale uitgangspunten binnen de Hindoe traditie. Dit standpunt heeft het Hindoeïsme de nodige veerkracht gegeven om in een vijandige omgeving te kunnen overleven. De vele overheersingen heeft het Hindoeïsme juist vanwege deze opvatting niet kunnen wegvagen. Zelfs het exclusieve denken van religies zoals de Islam en het Christendom, was vaak een impuls voor groei van het Hindoeïsme in India. Hierin ook aandacht voor de immigratiegeschiedenis van de Hindoes in Suriname en hoe ze vandaar in Nederland vestigden en hun culturele bagage en beleving.

 Hoofdstuk 11 en 12: Bouwen aan de Nederlandse samenleving
Dit hoofdstuk gaat over de bijdrage die Hindoes kunnen leveren aan de samenleving in Nederland en in het bijzonder Rotterdam. Grondgedachten als " de wereld is een grote familie" of " in ieder wezen huist God", maar ook tolerantie, vormen voor Hindoes de belangrijkste drijfveer voor omgang met anderen. Niet alleen vormt deze gedachte de kiemkracht voor een mensvriendelijke houding, maar het is ook de belangrijkste motivatie voor elke Hindoe om samen met anderen te werken, te integreren en te bouwen aan een steeds betere wereld.

 Tenslotte een bijzonder woord van dank aan de heer R. P. Ramadhin namens alle schrijvers van dit gedenkboek voor het in hen gestelde vertrouwen. De inhoud van de hoofdstukken zijn op zichzelf staande artikelen waarvoor de auteurs geheel verantwoordelijkheid zijn. De artikelen hebben dan ook alle een eigen wijze van beschrijven van het onderwerp, van een objectieve weergave tot reflecties vanuit een persoonlijke betrokkenheid. Dit boek is bedoeld als handvat en naslagwerk voor jongeren, geïnteresseerden en andersdenkenden. Het is tevens een inleidende informatiebron voor degenen die meer willen weten over de Hindoe en zijn/haar religie. Het bestempelen van het Hindoeïsme als polytheïstische godsdienst wordt door het lezen van dit naslagwerk uit de wereld geholpen.

 

 

 

 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie