3.4.3      De Hare Krishna's

pandit Shastri Gauranga Premananda das                            

De Internationale Gemeenschap voor Krishna-bewustzijn (ISKCON) is opgericht door de stichter en achaarya A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Zij zijn bekend als de Hare Krishna's vanwege het chanten van de Hare Krishna maha mantra, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Raam Hare Raam Raam Raam Hare Hare. In de Veda's staat de allerhoogste oorspronkelijke oorzaak, God, bekend als de Allerhoogste Persoonlijkheid God, Krishna, omdat Hij onbegrensde transcendentale eigenschappen heeft die alle levende wezens kunnen aantrekken. Op het Nederlandse twee euromuntstuk lezen we: "God zij met ons". Met andere woorden: de meeste mensen weten dat er een God is. Maar wie is God? In de westerse woordenboeken staat: "Hij is degene die vereerd wordt, en degene die aanbeden wordt voor materiële en spirituele gaven, Hij is het Allerhoogste wezen ". Met andere woorden: God betekent de Al-aantrekkelijke. Het Sanskrietwoord Krishna betekent de Alaantrekkelijke Persoonlijkheid. Het woord "God" en "Krishna" zijn uit verschillende taalgebieden maar hebben dezelfde betekenis.

Een definitie (Vishnu Puraan 6.5.74) van God is:
"aisvaryasya samagrasya viryasya yasasah sriyah
jnana-vairagyayos caiva san nam bhaga itingana"
Vertaling:
"De Allerhoogste Persoonlijkheid die alle rijkdom, alle kracht, alle roem, alle schoonheid, alle kennis en alle onthechting bezit, wordt Bhagwaan of God genoemd".

Waarom (alleen) deze zes? Omdat alle andere eigenschappen onder een van deze zes kunnen worden ondergebracht. Iemand die deze zes volheden allemaal bezit - en wel in onbegrensde mate - wordt geacht de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te zijn. Nooit in de hele geschiedenis van de mensheid en in alle materiële en spirituele werelden hebben we een persoon gezien die in onbegrensde mate zowel rijk, machtig, beroemd, mooi, wijs en onthecht was als Krishna. In Krishna zien we al deze kwaliteiten; Hij is God. Er worden op een andere plaats in de Heilige Geschriften 64 belangrijke persoonlijke kwaliteiten genoemd van God.

1. uiterlijk volmaakt schoon
2. van alle gunstige tekenen voorzien
3. uiterst aantrekkelijk
4. stralend
5. sterk
6. eeuwig jeugdig
7. alle talen sprekend
8. waarheidlievend
9. zoetgevooisd
10. wellevend
11. hooggeleerd
12. hoogst intelligent
13. geniaal
14. artistiek
15. schrander
16. deskundig
17. dankbaar
18. vastberaden
19. in staat om tijd en omstandigheden
precies naar Zijn hand te zetten
20. ziend en sprekend door het oog van
de Heilige Schriften
21. zuiver
22. beheerst
23. standvastig
24. verdraagzaam
25. vergevingsgezind
26. ernstig
27. in Zichzelf voldaan
28. evenwichtig
29. grootmoedig
30. religieus
31. heldhaftig
32. mededogend
33. eerbiedig
34. zachtmoedig
35. ruimdenkend
36. verlegen
37. de zielen die zich aan Hem
overgeven beschermend

38. gelukkig
39. Zijn toegewijde begunstigend
40. door liefde bedwongen
41. alheilrijk
42. almachtig
43. alroemrijk
44. populair
45. de toegewijden bijzonder toegedaan
46. uiterst aantrekkelijk voor iedereen:
God, Krishna is de Genieter,
Bestuurder en Energiebron, de
Allerhoogste Ziel; Hij is de enige
spirituele "man", alle anderen zijn
spiritueel "vrouwelijk".
47. al-aanbiddelijk
48. vervuld van alle volheden
49. al-eerwaardig
50. alles als Hoogste besturend
51. onveranderlijk
52. alwetend
53. eeuwig fris
54. sat-chit-ananda (voorzien van een
eeuwig gelukzalige gedaante)
55. in het bezit van alle mystieke
volmaaktheden
56. Zijn vermogen is onvoorstelbaar
57. Zijn gedaante verwekt talloze
universa
58. de oorsprong van alle Awtaars
59. Hij schenkt verlossing aan de
vijanden die Hij doodt
60. Hij trekt de verloste zielen tot
ich aan
61. Zijn fantastische activiteiten
62. Het feit dat Hij omringd is door
toegewijden die Hem liefhebben
63. het feit dat Hij met Zijn fluitspel alle
wezens in het heelal tot Zich weet
aan te trekken
64. Zijn exquise schoonheid

Heer Krishna was op deze planeet ongeveer 5100 jaar geleden. Krishna verscheen 19 -07-3228 voor Christus en verdween 18-02 3102 voor Christus. Zijn persoonlijkheid en transcendentale activiteiten worden beschreven in de Mahabharat (de geschiedenis van India), het Shrimad Bhagavatam en andere Puraans.

 In de Taitreya Upanishad 2.7.1 staat "raso vai sah".
God is de rasa, het plezier, de vervolmaking waar iedereen naar zoekt; vandaar de naam Krishna (de Alaantrekkelijke). Door God te kennen als de schepper, eigenaar, genieter en vriend van alles en iedereen zal er individueel en collectief vrede en geluk zijn. Dit zegt Krishna in Shrimad Bhagwat Gieta 5.29, dit vers wordt beschouwd als de vredes- en geluksformule:
bhoktaram yajna- tapasam sarva-loka- mahesvaram
suhrdam sarva- bhutanam jnatva mam santim rcchati.
Vertaling:
Wie zich volledig van Mij bewust is en Me kent als de uiteindelijke genieter van alle offers en ascese, als de Allerhoogste Heer van alle planeten en halfgoden en als de weldoener en vriend van alle levende wezens, bereikt vrede en verlichting van alle materiele ellende.
Gods naam wordt gegeven afhankelijk van de relatie van de toegewijde met God. Hij is bijvoorbeeld de Vader, de Meester, de Heer, de Rechter, God, Gopijanavallabha (de minnaar van vele koeherderinnetjes), de broer van Balraam en de echtgenoot van vele Laksmi's (o.a. Rukmini). God kan oneindig veel namen hebben, omdat Hij oneindig is en oneindig veel activiteiten heeft. Bij al deze namen is de beste of eigenlijke naam Krishna, de Alaantrekkelijke, de Volmaakte of Beste. Omdat Hij Zijn zonen aantrekt en omdat Hij de beste Vader is; daarom noemen zij Hem Vader. Omdat Hij Zijn vrouw of minnaressen aantrekt; daarom noemt zij Hem Echtgenoot. Omdat Hij Zijn dienaar aantrekt; daarom noemt de dienaar Hem Meester. Met andere woorden, in elke andere naam is liefde de belangrijkste component. Deze rasa is Krishna, het aantrekkelijke in de relatie. In elke relatie zoekt de toegewijde liefde, rasa, Krishna, en omdat hij dat vindt, gaat hij die relatie aan. De primaire naam die toepasbaar is voor iedere omstandigheid is Krishna, de Alaantrekkelijke. De conclusie is dat de naam Krishna voor God niet sektarisch, maar universeel is, alomtegenwoordig, en dat het de beste en eigenlijke naam is voor de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Krishna betekent liefde. Krishna is liefde, Al-aantrekkelijke. We willen aangetrokken worden door Krishna. God definiëren we meestal als het allerhoogste wezen; "God is groot", zeggen we, maar we weten niet hoe groot God is. Die definitie wordt volmaakt gegeven: "Krishna", omdat Krishna de Alaantrekkelijke betekent. Tenzij iemand Al-aantrekkelijk is, hoe kan hij God zijn; de grote. God moet de allerrijkste persoon zijn, anders is Hij niet God. God moet de meest mooie zijn. Als je de schilderijen van Krishna bekijkt, wie heeft er ooit zo'n mooi persoon gezien!
Toen Srila Prabhupada naar het Westen kwam, schreef een krant:"God is niet dood; Hij is hier met de swami. We dachten dat God dood was, maar swami-dji heeft God binnengebracht met Hare Krishna kirtan".

 Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is Krishna Zelf (God). Hij wordt beschreven als prema-maya-vigrahah. Hij is opgebouwd uit liefde, Hij is de belichaming van liefde. Hij geeft Krishna prema (liefde voor Krishna) door het chanten van de.Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Raam Hare Raam Raam Raam Hare Hare.

 De Heer Shri Krsihna Chaitanya Mahaprabhu, de vader van de Hare Krishna beweging, daalde in hoogsteigen persoon neer op 18 februari 1486 in de stad Navadvipa, in India. Pandit Nilambara Cakravatri, een bekende astroloog voorspelde dat het kind een grote persoonlijkheid zou worden en daarom noemde hij Hem Visvambhara. De vrouwen uit de buurt noemden Hem Gaurahari door Zijn gouden voorkomen, en Zijn moeder noemde Hem Nimai omdat Hij onder een nimba boom was geboren. Hij verkondigde dat het chanten van de heilige namen -Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare  Hare Raam Hare Raam Raam Raam Hare Hare- zich ver buiten India zou verspreiden, tot in elke stad en elk dorp van de wereld.

 Toch bleef de vraag hoe en wanneer deze voorspelling van de Heer in vervulling zou gaan. Maar op 13 augustus 1965, slechts enkele dagen voor zijn 69ste verjaardag, begeeft A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada -filosoof, geleerde en heilige- zich op weg naar Amerika om de instructie van zijn guru Srila Bhaktisiddhanta Saraswatie Gosvami waar te maken. Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, heeft tussen 1965 en 1977 de leer van het Krishna-bewustzijn verspreid over de hele wereld en hij heeft een internationale gemeenschap opgericht met duizenden toegewijden. Hij richtte 108 tempels op over de hele wereld en omcirkelde de wereld twaalf maal om de discipelen van zijn groeiende missie te begeleiden. Daarnaast vertaalde, schreef en publiceerde Srila Prabhupada tevens 51 boekdelen (vertaald in 28 verschillende talen), waarvan er tientallen miljoenen over de hele wereld verspreid worden. Bovendien heeft hij het respect afgedwongen van honderden vooraanstaande sociale persoonlijkheden en geleerden, die oprechte waardering toonden voor zijn bijdragen op het gebied van religie, filosofie en cultuur. Srila Prabhupada:"Als je mijn boeken leest en mijn instructies volgt, ga je in dit leven terug naar Krishna".

In juli 1966 stichtte Srila Prabhupada een geestelijke gemeenschap, bedoeld om de hele wereld in te betrekken. Hij noemde haar de International Society for Krishna Consciousness (ISKCON). Hij formuleerde toen de volgende doelstellingen:

 1. Het stelselmatig overdragen van geestelijke kennis onder brede lagen van de bevolking en het onderrichten van alle mensen in de technieken van het geestelijk leven met als doel de aantasting van de levenswaarden tegen te gaan en tot werkelijke eenheid en vrede in de wereld te komen.

 2. Het uitdragen van het Krishna-bewustzijn, zoals dat uiteengezet wordt in de Shrimad Bhagwat Gieta en het Srimad-Bhagavatam.

 3. Het samenbrengen van de leden van de gemeenschap om hen dichter bij Krishna, het Opperwezen, te brengen, waardoor zowel bij de toegewijden als bij de rest van de mensheid het bewustzijn wordt ontwikkeld dat elke ziel een volkomen deeltje van God, van Krishna is.

4. Het voorgaan in en aanmoedigen tot sankirtan, het gemeenschappelijk chanten van de heilige namen van God, zoals aanbevolen in het onderricht van Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu.

 5. Het vestigen van een heilige plaats, gewijd aan het transcendentale spel en vermaak van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Krishna, voor de leden en alle andere mensen.

 6. Het samenbrengen van de leden om een eenvoudigere en natuurlijkere levenswijze te propageren.

 7. Het uitgeven en verspreiden van tijdschriften, boeken en andere publicaties met als doel de bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken.

 Nu bestaat de Internationale Gemeenschap voor Krishna-bewustzijn wereldwijd uit meer dan 300 tempels, restaurants, landbouwgemeenschappen en scholen. Het doel van de gemeenschap voor Krishna-bewustzijn is alle mensen ter wereld kennis te laten maken met deze universele principes van godsrealisatie, zodat ze zich het grootste voordeel kunnen doen met geestelijk inzicht, eenheid en vrede. De Veda´s adviseren dat de meest effectieve methode voor zelfrealisatie in dit huidige Kali Yuga tijdperk bestaat uit het horen over, verheerlijken van en herinneren van de Allerhoogste Heer, die vele namen heeft. Een van die namen is: 'Krishna', die 'Hij die Al-aantrekkelijk is' betekent. Een andere naam is: 'Raam', die 'Hij die de bron van alle vreugde is' betekent, en 'Hare' duidt op de onvoorstelbare energie van de Heer. De Hare Krishna's zijn daarom altijd bezig met het chanten (reciteren) van de Mahamantra: "Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare  Hare Raam Hare Raam Raam Raam Hare Hare" Maha betekent 'groot', mantra betekent 'geluid dat de geest van onwetendheid bevrijdt'. Het chanten is een gebed tot Krishna waarvan de betekenis omschreven kan worden als: "Oh, energie van de Heer (Hare), O Alaantrekkelijke Heer (Krishna), O Allerhoogste Genieter (Raam), laat me u alstublieft dienen." Via de geluidstrillingen van de heilige namen stelt deze voortreffelijke manier van aanroepen van de Allerhoogste Heer ons in direct contact met Hem en wekt geleidelijk aan onze oorspronkelijke relatie met God op. Door ISKCON wordt alle leden van de menselijke samenleving aangemoedigd om ten minste een deel van hun tijd en energie aan dit proces te wijden, De Mantra-meditatie. Het chanten kan op twee manieren gedaan worden: het zingen van de mantra, dat kirtan wordt genoemd (dit wordt meestal in een groep gedaan) en het opzeggen van de mantra voor zichzelf, dat japa genoemd wordt (letterlijk: 'zacht praten'). Zoals Heer Chaitanya zei: 'Er zijn geen vaststaande regels voor het chanten van de Maha mantra: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare  Hare Raam Hare Raam Raam Raam Hare Hare. Maar men moet altijd geconcentreerd chanten, anders volgen daaruit de 10 overtredingen tegenover de heilige naam.

Een harinam is een processie waarin de toegewijden de heilige namen van Krishna zingen. 'Hari' is een van de namen van Krishna en 'nama' betekent 'naam'. Heer Chaintanya trok dan ook heel India door terwijl Hij onophoudelijk de Mahamantra zong. In navolging van Heer Chaitanya trekken de toegewijden er tegenwoordig in de hele wereld regelmatig op uit om in een stad of dorp de heilige namen van God te zingen. Ze doen dit al dansend en zingend. Waarschijnlijk hebt u ze wel eens gezien in de straten van Rotterdam, maar u kunt ze ook verwachten in alle andere steden ter wereld.

Naast het onderricht in vedische kennis en het verspreiden van het chanten van de heilige namen van de Heer, richt ISKCON zich tevens op het gratis uitdelen van vegetarisch voedsel over de hele wereld. Het uitdelen van voedsel door ISKCON, via haar programma is international bekend als 'Food For Life'(FFL). In 1974 richtte ISKCON Hare Krishna Food for Life op voor het wereldwijd gratis verspreiden van vegetarisch voedsel. Tegenwoordig werkt deze organisatie samen met o.a. het Internationale Rode Kruis, Care, de VN-organisatie voor vluchtelingen (UNHCR), Save The Children en Oxfam. Sinds 1974 heeft Food For Life al meer dan 60 miljoen warme maaltijden uitgedeeld. Daarmee is het de grootste vegetarische voedselhulpdienst ter wereld. Ongeveer 20 jaar geleden is FFL gestart in Nederland. Nu zijn er met enige regelmaat bescheiden FFL-acties in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie