3.2          Het Hindoeïsme is een manier van leven

pandit S. Bansidhar                       

Het Hindoeïsme laat een ieder in zijn waarde en gaat niet uit van een religieuze Uniformiteit, maar van een Spirituele en ethische levenswijze! Het Hindoeïsme verwerpt de gedachte dat een ieder precies hetzelfde moet geloven of verrichten. Ieder mens is uniek (onvergelijkelijk) en een ieder mag de waarheid op zijn eigen manier beleven en is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn denken, praten en handelen.

 Het Hindoeïsme ziet niets in een van boven af of door anderen opgelegde Uniformiteit van geloof en opvattingen. Een ieder moet op zoek gaan naar de Waarheid en op zijn eigen manier God, mensheid en schepping dienen, afhankelijk van zijn kennis, kunde, vaardigheden, mogelijkheden, culturele achtergrond enz. Het is zeer belangrijk hier op te merken, dat het Hindoeïsme het winnen van zieltjes, het overhalen van mensen om over te stappen naar een ander geloof, ten stelligst afwijst! Meestal gebeurt dit "overhalen" onder valse voorwendsels, onder de mom (masker) van liefdadigheid en hulpverlening aan armen, behoeftigen en zieken. In deze wereld vol spanningen, moorden, haat, oorlogen, terrorisme, onverdraagzaamheid, religieus fanatisme enz. is ook nu nog en misschien juist nu het Hindoeïsme een voorbeeld voor de vreedzame coëxistentie. Dus het vreedzaam naast elkaar en met elkaar leven. Respect voor de anderen, verdraagzaamheid tegenover de andersdenkenden en anders gelovende, is immers een fundamenteel kenmerk van het Hindoeïsme. Het is deze tolerantie, verdraagzaamheid en het vermogen om ook anderen een plaats te geven en hen op te nemen in eigen kring, dat kenmerkend is voor het Hindoeïsme. Alle grote culturen uit de geschiedenis die werden geroemd en geprezen, zijn inmiddels al verdwenen of geminimaliseerd. Denk maar aan de bloeiende Griekse-, Romeinse- en Egyptische beschaving en de manier waarop zij werden bewonderd. Heel vaak werden bijzondere ontdekkingen, uitvindingen gedaan door Hindoe geleerden, ten onrechte toegeschreven aan wijsgeren of intellectuelen uit andere beschavingen! Terwijl wiskundigen uit India de mathematische formules ontwikkelden, en andere beschavingen niet verder konden dan rekenen met de cijfers 1 tot en met 9, was het een Hindoe geleerde die het cijfer 0 (nul) introduceerde en via de wiskundige formules het berekenen van zeer ingewikkelde vraagstukken mogelijk maakte. Ook de cijfers werden in India ontdekt. Deze cijfers worden geen Hindoeïstische cijfers, maar ten onrechte, Arabische cijfers genoemd. Er wordt helemaal verzwegen dat Pythagoras gedurende lange perioden in India verbleef bij Hindoe wijsgeren en daar heel veel kennis heeft opgedaan. We kennen wel een stelling van Pythagoras! Deze stelling zou eigenlijk moeten heten: "de stelling van Baudhayana". Baudhayana gaf rond 800 jaar voor Christus geometrische oplossingen voor vergelijkingen met een onbekende. Deze formule werd later uitgebouwd tot de stelling van Baudhayana (stelling van Pythagoras). Baudhayana heeft de stelling wel 300 jaar voor Pythagoras uitgewerkt.

Terwijl al deze beschavingen zijn verdwenen of in vergetelheid zijn geraakt, heeft het Hindoeïsme ondanks de vele invasies, bezettingen en onderwerpingen door andere volkeren gedurende welhaast 1000 jaar in het recente verleden, haar kracht gebaseerd op Atma Shaktie (de spirituele kracht) aan de wereld getoond. Het Hindoeïsme is als enige van de oude culturen niet alleen in leven, maar springlevend en vitaal. Dit alles dus ondanks verwoestingen, doelbewuste vernietigingen van de duizenden en duizenden Heilige Geschriften, bibliotheken en tempels. Vele duizenden moesten hun Hindoe geloof afzweren en het geloof van deze brute indringers aannemen om het leven van hun vrouw en kinderen te kunnen redden. Het Hindoeïsme kent geen Evangelisatie (bekering van anderen tot je eigen geloof). Het Hindoeïsme heeft nooit de behoefte gehad om mensen die God met een andere naam aanbidden, hen als heidenen of kaffers te bestempelen. Voor de Hindoe is het goed dat men een gelovig leven leidt. Op welke wijze hij een invulling daaraan geeft is een persoonlijke zaak. Een van de verzen uit de Heilige Geschriften luidt:
"Vasudhaiva Kutumbakam" (De hele wereld is één grote familie).
Voor de Hindoe is dit een bijzonder gegeven waarmee hij dagelijks leeft. De verzen uit de Ramayan en de Shrimad Bhagwat Gieta geven vele malen aan dat God in de harten van iedereen aanwezig is en dat allen Zijn kinderen zijn! Voor de Hindoe is dat ook het uitgangspunt. Door deze leerstellingen van het Hindoeïsme kiezen steeds meer niet-Hindoes uit eigen vrije wil om verder als Hindoes te gaan leven. En dat doen zij dus uit eigen vrije wil, zonder dat ooit dwang, misleiding of hulp onder valse voorwendsels aan te pas komt. 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie