10     De kracht van het Hindoeïsme

pandit S. Bansidhar en pandit Shastri Gauranga Premananda das                      

 
10.1       De hindoeïstische oorsprongs geschiedenis

pandit Shastri Gauranga Premananda das                       

In alle culturen bestaan verhalen en mythologieën die ons mensen uit proberen te leggen wie onze voorouders zijn. De moderne westerling hoort dat hij afstamt van een aap, de christen hoort dat hij afstamt van Adam en Eva, die op hun beurt weer waren gemaakt door God. De Vedische literatuur, zo langzamerhand geaccepteerd als de oudste overleveringen die de mensheid bekend zijn, heeft zo ook haar visie op de herkomst van de mens: hun stamboom begint bij Narayan, God.

Ieder mens vraagt zich wel eens af, of zal zich eens gaan afvragen: "Wat is de oorsprong van de verschillende volkeren en hoe ben ik hier gekomen?" Iedere cultuur kent zo zijn eigen verhalen om ons uit te leggen wie onze voorouders zijn. De moderne westerling kent het darwinisme dat verklaart dat de aap (mens) opborrelde uit de oersoep, die ontstond na een oerknal (de "Big Bang") en kwam vervolgens uit het warme Afrika hoofdzakelijk via de Kaukasus naar Midden- en Noord-Azië en Europa, want dit was de enige toegangsweg over land naar het Noorden toen het ijs in het Noorden smolt en het Noorden bewoonbaar werd. Direct ten zuiden van de Kaukasus ontspringen de rivieren de Eufraat en de Tigris. Dit gebied is het land van herkomst van Abrahams familie waar volgens de judaïse godsdiensten de hof van Eden was. De berg "Ararat" in het zuidelijke deel van de Kaukasus zou de berg zijn waar Noach's ark aankwam. Dit is het vaderland van het Indo-Europese Kaukasische (blanke) ras. De vedische literatuur kent een oorsprongsgeschiedenis die van de voorgaande afwijkt, maar toch ook verrassende, of op zijn minst intrigerende parallellen kent. Volgens de Veda's begint alles met Shri Narayan, God.

De Aitareya Upanishad zegt: "Hij (God) dacht: 'Zal Ik de werelden voortbrengen?' en Hij bracht de werelden voort." Na bekrachtigd te zijn door het horen van de mantra creëerde Brahma de wereld. Aan het begin van Brahma's leven was het de mantra Aum, maar later werd dit de mantra: klim krishnaya govindaya gopijanavallabaya svaha.

Een van Brahma's zonen was Marici. Zijn zoon was Kasyapa Moeni. Van deze Moeni kwamen ongeveer 120 miljoen jaar geleden, aan het begin van dit Manvantara (tijdperk), de Indo-europeanen. Kasyapa Moeni mediteerde nabij de Kaspische zee, die naar hem is vernoemd. Uit het huwelijk van Kasyapa Moeni en Aditi werd Vivasvan, de zonnegod geboren. Ook Shri Raam, Awtaar (incarnatie) van Vishnu (letterlijk degene die neerdaalt uit de spirituele wereld naar de materiële wereld) nam Zijn geboorte in Vivasvans familie ofwel de Surya-vanshi, het geslacht van de stamvader Surya, de zonnegod. Uit het huwelijk van Kasyapa Moeni en Diti kwamen de Daitya's - "van Diti" - of demonen voort. Deze verspreidden zich over het Westen (Europa). De namen 'Titanen' en 'Teutonen' werden later gegeven en zijn afgeleid van het woord daitya.

Een andere zoon van Brahma is Atri. Van Atri kwam Soma of Chandra (de goddelijke manifestatie die de maan bestuurt). Van Chandra kwam Boeddha (niet die van de Boeddhisten), de koning van de planeet Mercurius. Een zoon van Boeddha is Purûravâ. Van hem kwam Ayu. Van Ayu kwam Nâhusha en van Nâhusha, Yayâtî. Yayâtî had vijf zonen, waaronder Yadu. Van Yadu kwam de Yadu-dynastie, waarin Krishna en Balraam verschenen. De Vaishnava's (monotheïstische Hindoes) van Zuid-India beschouwen Krishna als expansie van Vishnu. De Vaishnava's van Noord-India beschouwen Vishnu als expansie van Krishna, dus onder Krishna en Krishna als de Allerhoogste Persoonlijkheid van God.

Van Yayâtî's zoon Puru kwam het Kuru-vorstenhuis waarin Bhieshma, Dhritrashtra, Arjun, Yudhiesthier, Bhima, Durjodhan en Maharaadj Parîkchit geboren werden. Een andere zoon van Puru was Pravira. Zijn zoon was Manasyu ("yu", de vereniger) ook Menes genoemd, die volgens de westerse historici de eerste dynastie van koningen in Egypte stichtte. De naam Paurava's, Puru's nazaten, werd later verbasterd tot "farao's". Yadu en de andere zonen van Yayâtî en familie moesten werken onder Puru. Uiteindelijk trokken zij weg uit Egypte en werden vervolgd. Hieruit kwam het Judaïsme voort.

Egypte is overigens genoemd naar Ajapati, de zoon van de Aja clan. Aja was de grootvader van Heer Shri Raam. Shri Raam verscheen in de Surya-vanshi (familie) van Vivasvân en Vaivasvata Manu. Een andere naam voor Suryadeva is Ravi; Ra werd de hoogste God, de schepper voor deze tak van de Surya vanshi. Shiva of (Maha)-Ishwar, de bestuurder van de materiële wereld, werd Osiris.
De piramiden werden gebouwd naar het voorbeeld van de smashana-cit altaren voor de vedische lijkverbrandingsrituelen. De posities van de verschillende gedeeltes van het gebouw reflecteren de posities van de sterren en de bovenste punt wijst de ziel naar de pietri-loka's, een soort hemelse planeten.

Ook sommige leden van de Pandava-familie kwamen naar Egypte (en Europa) nadat Dvârakâ, Krishna's woonplaats van de planeet verdween. Zij vestigden zich in Ishwar (God) laya (land), ofwel Israël. Uit de Essenen (aanbidders van Isa, Shiva) kwam Jesus (latijn voor Isa) Christus (van Kristos, Krishna).

Drie andere, opstandige, zonen van Yayâtî's kregen koninkrijken buiten India. Yavana (of Turvasu) kreeg Turkije, Perzië en enkele andere streken. Volgens het Mahabharat (Adi Parva 85.34) vocht deze Turvasu voor Durjodhan op het slagveld van Kurukshetra. Anu kreeg Griekenland en Italië. Weer vond er een volksverhuizing plaats, in gang gezet door Parasurâma (ook een nazaat van Purûravâ) die een tak van de Yadu's, de demonische Haihaya koningen en volgelingen, verjoeg naar voornamelijk Egypte. Zij werden koningen daar. Sommigen kwamen naar Europa en vermengden zich met de barbaren daar en anderen vestigden zich in de grensgebieden van Europa en Azië: Turkije en Griekenland.

Ongeveer 4000 voor Christus werd Druhyus, de vijfde zoon van Yayâtî, verbannen naar Europa. Van Druhyus kwamen de Druïden, die op hun beurt weer verbonden waren met de Dravidiërs, volgelingen van de wijze ("vid") Drastha. Ook stamden sommige barbarenstammen (min of meer kshatries) van hem af. Deze vestigden zich voornamelijk in Frankrijk en Engeland. Omstreeks dezelfde tijd werden de Saxena's, een opstandige kshatrie clan, uit India verjaagd. Dit waren de Saksen die zich in West-Europa vestigden.

Na de oorlog op Kurukshetra in 3138 B.C., die in de Mahabharat beschreven wordt en waar Krishna de Bhagwat Gieta uitsprak, raakte het wereldwijde Warnaashram Dharma stelsel, ofwel het vedische sociaal politieke systeem, langzamerhand in verval. De vedische cultuur was min of meer overal aanwezig, maar hoofdzakelijk in India. Beschaving betekent leven in een aangename omgeving zoals de tropen. Daarom werd Pâtâla-bhumi (het 'helse of lagere land'), het westelijke halfrond en met name de noordelijke regionen, vermeden.

Omstreeks 2000 B.C. trokken verschillende groepen Indiase Indo-Europeanen naar het westen. Net als dat voorheen al eens was gebeurd: om te onderwijzen, zoals een groep shamanen, geleerden, waar later de Germanen naar werden genoemd; te heersen, om het Warnaashram Dharma stelsel te vestigen; of om te emigreren omdat de rivier Saraswatie droog was komen te staan. Ook werden sommigen verbannen na het verval van de vedische leefwijze aldaar.

In 800 B.C. kwamen de Kalatoya's uit het gebied ten zuiden van Kashmir. Dit werden de Kelten. Zij trokken weg uit India in 2000 B.C. toen de rivier de Saraswatie opdroogde. In 1000 B.C. kwamen ze aan bij de Donau, de rivier die stroomt door het land van de Danava's, ofwel demonen. Het volk der Alinas (de Hellenen) was een van de eerste volkeren die uit India emigreerden (naar Griekenland, in het Grieks "Hellas"). Volgens de Mahabharat (Adi parva 174.38) veroverden Bhima en Sahadeva de Pulinda's (Grieken) omdat ze dharma hadden opgegeven.

Noorwegen is afgeleid van het Sanskriet narak, ofwel hel. Soviet van sveta (wit), Rusland van rushis of Rishi's (wijzen) die daar mediteerden. Siberië van het Sanskriet woord voor ongastvrijheid, kampeerplaats. Scandinavië van Skanda, de legeraanvoerder van de hemelbewoners. Zij navigeerden namens Skanda en aanbaden Skanda.

Het woord Viking en het engelse "king" (koning) is afkomstig van het Sanskriet singh (leeuw). De Vikingen waren grote witharige daityas. De naam Alpen is afgeleid van "alpa", klein vergeleken met de Himalaya's. Op vele plaatsen in Europa werden moerti's (beelden) van Krishna, Shiva en andere goddelijke manifestaties gevonden.

Volgens de Puraans, de geschiedenis boeken van de Veda, en de kleinere puraans, de Upa puraans, waren er vloedgolven omstreeks 11.000 B.C. aan het einde van de ijstijd. Vaivasvata Manu (Noach) en zijn familie waren, dankzij hun boot, praktisch de enige overlevenden. Na twaalf daaropvolgende grote oorlogen tussen de dewta's (goddelijken) en de asura's (goddelozen) werd het oosten van de Kaukasus toegekend aan de dewta's en het westen aan de asura's. Beiden waren leden van de Surya-vanshi.

Sommige asura's werden onder Mayadanava verbannen naar Zuid-Amerika, Pâtâla bhumi/loka, ofwel het land onder (en tegenover) Punya-bhumi. Mayadanava is de technicus onder de Danava's. Zijn vaste woonplaats is Talatala-loka (1.088.000 km ten zuiden van de Bhu-mandala) waar o.a. de UFO's, vliegende schotels, worden gemaakt. De Maya's, volgelingen van Mayadanava, noemden hun land Amaraka, van "amaru", onsterfelijk). Asura's denken namelijk vaak dat de dood iets is dat hun niet zal overkomen.

De geschiedkundige reconstructie van de mensheid die we kunnen opmaken uit de vedische literatuur lijkt voor wat betreft de hoofdrolspelers totaal niet op de gangbare westerse visie. Niettemin is ook goed te zien dat de vedische reconstructie historisch verder reikt en op zeker moment aansluiting heeft op reeds bekende westerse geschiedenis. Barbaren kwamen dus niet persé plotseling uit een grot om daarna, bijvoorbeeld een beschaafd Griekenland te stichten. Voor historici liggen hier prachtige uitdagingen om tot nieuwe geschiedkundige perspectieven en inzichten te komen.

 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie